Skip to main content

Full text of "suuraa qiyaamaa afan oromootiin, the ressurrection."

See other formatsThe Ressurrection 
Du'arraa Kaafama 

Kan qindeessee hiike Kadiir Ibraahim (Comiled from the Work of 
Harun Yahya and Abul A'lal Maududi and translated by Kedir 

Ibrahim) 


2010 ^M 


Univarsitii Haramaayaa Contents 

Name 6 

Period of Revelation 6 

Theme and Subject Matter 7 

Translation and Explanation of Sura 
Qiyama 9 

Explanation 17 

Scientific Miracle in Sura Qiyama 27 

A . THE IDENTITY IN THE 
FINGERPRINT 28 

B .EMBRIONIC DEVELOPEMENT .. 30 Qabhjrjee 

Maqaa 6 

Yeroo Suuraan kun Buufame 6 

Dhamaa fi Erga Ijoo suuraa kanaa 7 

Hiikaa fi Ibsa Suuraa Qiyaamaa 9 

Ibsa 17 

Suuraa Qiyaamaa keessatti Ajaa'iba 
Saayinsii Ammayyaa 27 

EENYUMMAA NAMAA ASHAARAA 
QUBA HARKAA IRRATTI 28 

B.GUDDINARIMAA 
GADAAMESSAA 30 Introduction Seensa My objectives in compiling this book is 
two fold: 1, to introduce the current 
outlook on Qur'an and science to my 
native Oromo speaking public. 2, to 
promote the works of the two prominent 
Islamic scholars: Harun Yahya and Abul 
A'lal Maududi by filtirating their their 
work through my own language. 

Thus, the book is organized and 
translated from the works of the above 
mentioned scholars in three parts: 

The first part introduces the subject 
matter and back ground of the sura. The 
second part presents the sura with its 
transliteration, translation and 

explanation in three languages. The 
third part lists scientific miracles related 
to verses in the Sura. Kaayyoon kitaaba kana qindeesseef 
waa lama: 1, llaalcha yeroo ammaa 
Qur'aanaa fi Saayinsii irratti jiru 
Lammiilee Afaan Oromoo haasawaniin 
walbarsiisuuf. 2, Hojii Hayyoota 
bebbeekamoo Isilaamaa Lamaan: 
Haruun Yahyaa fi Abul A'alaa 
Mawuduudii Afaan Kiyyatti cuunfudhaan 
babal'ina hojii isaaniitiif gargaarsa ta'uuf. 

Haaluma kanaan, Kitaabichi kutaalee 
sadiihiin qindaa'ee jira: 

Kutaan jalqabaa dhamaa fi durduubee 
suurichaa barsiisa. Kutaan lammaffaa 
hiikaa suuricha lugaa sadihiin 
dhiheessudhaan sagaleeffamaa fi ibsa 
isaa kenna. Kutaan sadaffaa ajaa'iba 
Saayinsii ammayyaa kan keewwatoota 
suuraa kanaa keessatti argaman 
tarreessa. Name Maqaa The Surah has been so named after 
the word al-Qiyamah in the first verse. 
This is not only the name but also the 
title of this Surah, for it is devoted to 
Resurrection itself. 

Period of Revelation 

Although there is no tradition to 
indicate its period of revelation, yet 
there is in the subject matter of this 
Surah an internal evidence, which 
shows that it is one of the earliest 
Surahs to be sent down at Makkah. 
After verse 15 the discourse is 
suddenly interrupted and the Holy 
Prophet (upon whom be peace) told: 
"Do not move your tongue to 
remember this Revelation hastily. It is 
Our responsibility to have it 
remembered and read. Therefore, 
when We are reciting it, listen to its 
recital carefully. Again, it is Our 
responsibility to explain its meaning." 
Then, from verse 20 onward the same 
theme which was interrupted at verse 
15, is resumed. This parenthetical 
passage, according to both the 
context and the traditions, has been 
interposed here for the reason that 
when the Angel Gabriel was reciting 
this Surah to the Holy Prophet, the 
Holy Prophet, lest he should forget its 
words later, was repeating them at 
the same moment. This in fact 
happened at the time when the 
coming down and receipt of Revelation 
was yet a new experience for him and 
he was not yet fully used to receiving 
it calmly. Maqaan Suuraa kanaa , jecha al- 
Qiyaamaa jedhu kan aayata jalqabaarratti 
argamu irraa moggaafame. Jechi 
Qiyaamaa Jedhu dhama suuraa kanaa 
waan ta'eef, maqaa qofa osoo hin taane 
mata-duree suurichaas ta'ee tajaajileera. 

Yeroo Suuraan kun 
Buufame 

Yeroo suuraan kun keessatti buufame 
hadiisni addeessu hin jiru. Haa ta'u malee, 
dhama isaa irraa suuraawwan Makkaa 
tan jalqaba buufaman irraa ta'uu isaa 
ragaaleen nama hubachiisan ni jiru 
.Fakkeenyaaf, aayata 15ffaa booda 
haasofni waa'ee qiyaamaa addaan 
citudhaan Rasuulaan, "Quraana 

qabachuu)itti jarjarudhaaf arraba kee itti 
hin ariifachiisin. Dhugamaan, (onnee tee 
keessatti) walitti qabuunii fi dubbifama 
isaa (si dandeessisuun) nurra jira .Kanaaf, 
yogguu nuti isa (sii) dubbifne dubbifama 
isaa hordofi. Eegasii (hiikaa isaa )siif 
addeessuun nurra jira" jedhameera. San 
booda, yaanni waa'ee qiyaamaa kan 
addaan cite aayata 20ffaa irraa deebi'ee 
itti fufee jira. Dhama aayata kanaatii fi 
hadiissan aayata kana ilaalchisanii 
gabaafaman irraa hubachuun akka 

danda'amutti,qajeelfamni rasuulatti 

kenname kun wanti gidduu seeneef, yeroo 
Jibriil(Malykichi) suuraa kana dubbisaafii 
turetti, Rasuulli akka hin daganneef 
jechoota irra deddeebi'anii kan dubbisaa 
turan ta'uu isaa nu hubachiisa. Haalli 
akkanaa kan Rasuula irratti mul'ate yeroo 
jalqabaa, osoo Rasuulli buufama 
qur'aanaatiin baay'ee wal hin barin ture. 
Kana jechuun yeroon buufama suuraa 
kanaa yeroo Makkaa isa jalqabaa ta'uu 
isaati. Theme and Subject Matter 

In the early Madina suras that were 
successively revealed , Islam and its 
fundamental concepts and moral 
teachings were presented so forcefully 
and effectively in pithy, brief 
sentences and the people of Makkah 
warned so vehemently on their errors 
and deviations that the Quraish chiefs 
were utterly confounded. Therefore, 
before the next Hajj season came they 
held the conference for devising 
schemes to defeat the Holy Prophet 
(upon whom be peace) . 

In this Surah, addressing the deniers 
of the Hereafter, replies have been 
given to each of their doubts and 
objections, strong arguments have 
been given to prove the possibility, 
occurrence and necessity of the 
Resurrection and Hereafter, and also it 
has been pointed out clearly that the 
actual reason of the people's denying 
the Hereafter is not that they regard it 
as impossible rationally but because 
their selfish motives do not allow them 
to affirm it. At the same time, the 
people have been warned, as if to say: 
"The event, the occurrence of which 
you deny, will inevitably come: all 
your deeds will be brought and placed 
before you. As a matter of fact, even 
before any of you sees his record, he 
will be knowing fully what excuses and 
pretenses he may offer to deceive the 
world and deceive himself in respect of his 
misdeeds." Dhamaa fi Erga Ijoo 
suuraa kanaa 

Suuraawwan jalqaba Makkatti wal duraa 
duubaan buufamaa turan keessatti, 
waa'een Isilaamummaa fi qabxiiwwan 
bu'uura Isilaamummaa ,akkasumas 
barumsi naamusaa hima gaggabaaboo 
ta'aniin kennamaa turee jira. Haala 
kanaan, ummanni makkaa dogoggoraa fi 
jallina isaanii irraa akka deebi'an ciminaan 
dinniinamaa turaniiru. Sababa kanaaf 
,qondaaltonni Qureeshaa dhama'anii waan 
ta'an wallaalanii turan. Rakkina isaan 
mudate kana mala Rasuula ittiin injifatan 
barbaadanii furudhaaf waytii hajjii bara 
itti aanuu dursudhaan walgahii godhanii 
turan. 

Suuraa kana keessatti, mamii fi mormii 
warroota qiyaamaa mormudhaan Rasuula 
irratti qabsaa'udhaaf walga'ii waaman 
kanneeniif deebiin quubsaan 

kennameera. Du'a boodas kaafamuun 
akka danda'amuu fi barbaachisaas ta'uu 
isaa ragaan mirkaneessu haala nama 
amansiisuun dhihaatee jira. Qabxiin biroo 
kan suuraa kana keessatti ibsame, 
sababni ummanni Qiyaamaa mormuuf, 
ragaan qiyaamaan kan hin jirre ta'uu 
mirkaneessu jiraatee osoo hin taane , 
fedhii lubbuu isaanii too'achuu waan 
dadhabaniif. Kana jechuun, Qiyaamaan 
dhugaa ta'uu yoo dhugaan amanan 
cubbuu du'a booda nama adabsiiftu 
dhiisuu waan gaafatuuf -cubbuu 
dhiisuurratti murachuu caalaa, osoma 
garaan isaan beeku ,qiyaamaan hin jirtu 
yaada jedhuun ofii fi namallee sobanii 
cubbuu hojjachuu itti fufuu waan 
filataniif.Haaluma walfakkaatuun, suuraan 
tun ergaa akkana jedhu qabattee 
dhufte: "Yaa ummata, Qiyaamaan isin hin 
dhuftu jettan,dhufuun isii waan hin 
oolle. Guyyaa san hojiin isin lafarratti 
hojjattan hundi isaa galmeedhaan 
fuuldura keessanitti dhihaachuuf jira. 
Galmichumayyuu bantanii osoo hin 
ilaalle wantoota addunyaa irratti 
raawwattan hunda isaa beekuuf 
teessu. Sababni isaas, namni tokko 
qiyaamaan hin jirtu jechudhaan mataa 
isaatii fi namoota kaawwan sababa 
garaa garaa dhiheessee haa sobu 
malee, gaarummaa fi gadhummaa ofii 
namni hin beekne kan hin jirre waan 
ta'eef . 8 
BiXttliMLiltiTOI. ®>£ ^VLWmL Qt' Mttfea^a^ ft Ife,s;a> SwuMM. Text,Translitration and translation - Quraana,Dubbifamaa 

11 Hiikaa isaa In the 

name of 

Allah Most 

Gracious 

Most 
Merciful 


n^i?" cik-v nw 
Mf nifrax 


Maqaa Allaah,Daran 
Cara-laafessaa 

Fi 

Mararfataatiin 


Bismillaahir- 

Rahmaanir- 

Rahiim 


>m$B*^ 


Nay! 1 swear 

by the day of 

resurrection. 

(the fact is 

not as the 

disbelievers 

claim) 
(Dhimmichi akka 

kaafirtoonni 

du'arraa kaafamuun 

hin jiru jedhan 

sanii)Miti! Guyyaa 

Qiyaamaatiin in 

kakadha, 


Laa, Uqsimu 
biyawmil- 
Qiyaamah, 


4-oUa3l a jJJ aj ail U 
{1} 


Nay! 1 swear 
by the self- 
accusing 
soul. (Your 
resurrection 
is inevitable) 
Miti! Lubbuu of- 

ajiifattuunis in 

kakadha(du'arraa 

kaafamuun keessan 

waan hin hafne). 


Walaa Uqsimu 

bin-nafsil- 

lawwaamah, 


{2} siiyii 


Does man 
think that We 
shall not 
gather his 
bones? 
Namni lafee isaa 

walitti hin qabnu itti 

fakkaataa? 


Ayahsabul- 

Iinsaanu al-lan- 

najma'a 

'izaamah, 


jjll jjl mil ll I l,i,-S. il 

{3} AiUap * " V ' 


Yea! We are 
able to make 
complete his 
very 
fingertips 
Eeyyan! (Lafee 

dhiisii) fiixxee 

qubbiin isaatiyyuu 

(haala duraan 

uumameen ) walitti 

dachaasuu irratti 

dandeettii qabna. 


Balaa qaadiriina 

'alaa an- 

nusawwiya 

banaanah 


{4} <^ is[y^ 


Nay! man 
desires to 
give the lie to 


QAm. VIC 


Inumaayyuu, namni 
(waan)fuuldura 


Bal yuriidul 
Iinsaanu 


j^IA (jUjuUl Jjjj (JJ 10 what is 
before him. 


J&AA^A" 


isaatiyyuu kijibsiisuu 
barbaada 


liyafjura 
amaamah 


{5} fc&l 


He asks: 
When is the 
day of 
resurrection? 


Vffl.?" (XA 
J&mj&^A:: 


"Guyyaan qiyaamaa 

yoom ree?" 
jechudhaan gaafata. 


Yas 'alu ayyaana 
yawmul-qiyaamah 


{6} 


So when the 
sight 
becomes 
dazed, 


"i^lf" (\<PM Zli: 


Duuba,(guyyaan 
qiyaamaa) guyyaa 

ijji 
hurrooftu(dhamaatu) 


Fa'izaa bariqal- 
basar 


{7} >-"3l lLw'-^ 


And the 
moon 
becomes 
dark, 


eei,i.^"f° dearth 


Guyyaa jiinis 
dukkanaahu 


Wakasafal qamar 


{8}^1I^Aj 


And the sun 
and the 
moon are 
brought 
together, 
Guyyaa aduu fi jiinis 
walitti sassaabamtu 


Wajumi'ash- 
shamsu walqamar 


{9} 


Man shall 
say on that 
day: Whither 
to fly to? 


?+ Vffl.? £AA:: 


Guyyaa san namni, 

"Garri itti 

miliqan(dhokatan) 

eessa?" jedha 


Yaquulul- 

Iinsaanu 

yawma'izin aynal- 

mafar 


{10} *&]',$ 


By no 

means! there 
shall be no 
place of 
refuge! 


£hAhA! 9°'}9° 


Lakki ! Garri itti 

baqatan tokkoyuu 

hin jiru 


Kallaa laa wazar 


{11} jjjU IK 


With your 
Lord alone 
shall on that 
Guyyaa san 
qubannaan (jiru) 


Ilaa Rabbika 
yawma'izinil- 

11 day be the 
place of rest. 
gamma Rabbii keetii 
qofaadha. 


mustaqar 


{12} jE-ill 


That day will 
Man be told 
(all) that he 
put forward 
and all that 
he put back. 


Ufa J&V7<J-A:: 


Namni waan 
dursiifatee fi waan 

tursiifate 

(hundayyuu) guyyaa 

san itti himama 


Yunabba'ul- 

Iinsaanu 

yawma'izin bimaa 

qaddama 

wa'akkar 


{13} '^j'^ 


Nay! man is 
evidence 
against 
himself, 
Inumayyuu! Namni 

matumti isaatiyyuu 

lubbuu isaarratti 

ragaadha. 


Balil-Iinsaanu 

'alaa nafsihii 

basiirah 


{14} t'j^i 


Though he 
puts forth his 
excuses. 
Sababa garaagaraa 
yoo dhiheesseyyuu 
(irraa hin fuudhamu) 


Walaw alqaa 
ma'aaziirah 


{15} 


Do not move 
your tongue 
with (the 
Qur'an) to 
make haste 
therewith, 


(ao-fhao^ lfj&!) 


(Yaa Muhammad! 

Dubbifama 

Quraanaa 

qabachuu)itti 

jarjarudhaaf arraba 

kee itti hin 

ariifachiisin. 


Laa tuharrik bihii 

lisaanaka lita 'jala 

bih 


{16} <i'J^ 


It is for Us to 
collect it and 
to recite it. 


n? ^,& v<as' 


Dhugamaan, 

(onnee tee 

keessatti) walitti 

qabuunii fi isa 

dubbisuun(akka 

dubbiftu si 

dandeessisuun) 

nurrajira 


Inna 'alaynaa 

jam 'ahuu 
waqur'aanah 


{17} 


Therefore, 
when We 
have recited 
it, follow its 
recitation. 


ftrtnu: nvn-nvca zh, 

■JOn'} -Ml+A:: 


Kanaaf, yogguu nuti 

isa (sii) dubbifne 

dubbifama isaa 

hordofi 


Fa'izaa 
qara 'naahu fat- 
tabi' qur'aanah 


4-jIjS kjjU oUljS lili 

{18} 12 

Again, it is for 
Us to explain 
it(and make it 
clear) 


AJ& WD.:: 


Eegasii (hiikaa isaa 

)siif addeessuun 

nurrajira 


Summa inna 

'alaynaa 

bayaanah 


Ajuj 1 3JJC- (jl aJ 

{19} 


Nay! (you 
men) But you 
love the 
fleeting life, 
Lakkaa! 

inumaayyuu(isin 

dhalli namaa 

addunyaa) ariifattuu 

(tana) jaalattanii 


Kallaa bal 

tuhibbuun- 

al'aajilah 


{20} 


And leave 
alone the 
hereafter(for 
which you 
must have 
prepared). 
Aakiraa (biyya 

boruu tan 

qophaahuufii 

qabdan) immoo itti 

dhiiftan 


Watazaruunal- 
aakhirah 


{21} 


[Some] faces 
on that day 
shall be 
bright, 


h-M-fP^ S^ffl.:: 


Fuulli (gariin) 
guyyaa san iftuudha 


Wujuuhun 

yawma'izin 

naadirah 


{22} 


Looking to 
their Lord. 


+^AhW S^ffl.:: 


Gara Rabbii isii 
laaludhaan, 


Ilaa Rabbihaa 
naazhirah 


{23} 


And [other] 
faces on that 
day shall be 
gloomy, 
Fuulli (gariin) immoo 

guyyaa san 

golgolooftuudha 


Wawujuuhun 

yawma'izin 

baasirah 


{24} 


Knowing that 
there will be 
made to 
befall them 
some great 
calamity. 


hi£ pm h£;> 


Balaan dudda kutu 

wahii kan isii irratti 

raawwatamu ta'uu 

garaan beekudhaan 


Tazunnu an 

Yuf'ala bihaa 

faaqirah 


{25} f#3 13 

Nay! When 
(the soul) 
reaches to 
the collar- 
bone (in its 
exit), 


•MiAhA! (Vfifi 


Lakkaa! Guyyaa 

(lubbuun 

bahudhaaf) kokkee 

geettu 


Kallaa izaa 
balagatit- 
taraaqiya 


{26} 


And it is said: 
Who will be a 
magician? 
" Qaalluun fayyisu 

eenyu?" yeroo 

jedhamu 


Waqiila man ' 
raaq' 


{27} 


And he is 
sure that it is 
the [hour of] 
parting 


<if\9°) Wh?^ <7DlfV> 


(Namichi du'aajirus) 

wantichi (addunyaa 

irraa) godaansa 

ta'uu isaa yeroo 

beeku 


Wazhanna 
annah ul-firaaq 


{28} 


And one leg 
will be joined 
with another; 
Mogoleenis yoo 
mogoletti maxxantu 


Wal-taffatis-saaqu 
bis-saaq 


JjLuilu (JjLuill t."ia*\lj 

{29} 


To your Lord 
on that day 
shall be the 
driving. 
Guyyaa san 

oofamiinsi gara 

Rabbii keetiiti 


Ilaa Rabbika 

yawma'izinil- 

masaaq 


{30} Jjllill 


So he did not 
accept the 
truth, nor did 
he pray, 
(Namichi yeroo 

duniyaa irrature) 

hin amanne, hin 

salaannes 


Falaa saddaqa 
walaa sallaa 


{31} j j- 


But called the 
truth a lie and 
turned back, 


11 Mt-t-anA: 


Garuu, 

aakiraa(wanti 

jedhamu) soba 

jedheeti irraa dudda 


Walaakin kazzaba 
watawallaa 


{32} 14 gale 


Then he went 
to his 
followers, 
walking away 
in 
haughtiness. 


hit,?? n-^n.^ (D£ 


Eegasii, boonaati 

gara ummata isaa 

deeme 


Summa zahaba 

ilaa ahlihii 

yatamaxxaa 


{33} 'J^t 


Nearer to 
you [is 
destruction] 
and nearer, 


T4-* -Wn-7-f-VA! 


Badiin siif 
dhihaattee jirti! 


Awlaa lakafa- 
awlaa 


{34} 


Again 
[consider 
how] nearer 
to you and 
nearer. 


T4-* -Wn*7-f-VA! 


Ammas(beeki) 

badiin siif 
dhihaattee jirti! 


Summa awlaa 
lakafa-awlaa 


{35} 


Does man 
think that he 
is to be left to 
wander 
without an 
aim? 


nm fi£ if<r 


Si, namni itti 
gaafatamummama 
malee dhiifama itti 

fakkaataa? 


Ayah-sabul- 

Iinsaanu an 

yutraka sudaa 
Was he not a 
small seed in 
the seminal 
elements, 
Nuxfaa bisoo 

harcaafame irraa 

ta'e hin turree? 


Alam yaku 

nuxfatan mim- 

maniyyiy-yumnaa 


{37}'^ 


Then he was 
a clot of 
blood, so He 
created [him] 
then made 
[him] perfect. 


htt.?9° ?L? £9° 
LCM.OK 


Eegasii dhiiga ititaa 

ta'udhaan (sanirraa 

Rabbi isa)uumeeti 

(uumama isaatis 

waqixxeessee) 

guute. 


Summa kaana 

'alaqatan 

fakalaqa 

fasawwaa 


{38} cSj^a 15 Then He 
made of him 
two kinds, 
the male and 
the female. 
Duuba Isumarraa, 

akaakuu dhiiraafi 

dhalaa 

godhee(uume) 


Faja'ala minhuz- 

zawjayniz-zakara 

wal-unsaa 
Is not He 
able to give 
life to the 
dead? 
Tolee!(Gooftaan 

kana uumuu 

danda'u) kun, du'aa 

jiraachisuu hin 

danda'uu ree? 


Alaysa Zaalika 

biqaadirin 'alaa 

an-yuhyiyal- 

mawtaa?! 


{40} 16 Explanation 1. Nay! I swear by the day of resurrection Ibsa 

l.Miti! Guyyaa Qiyaamaatiin in kakadha, To begin the discourse with "Nay" by itself 
indicates that the Surah was sent down to 
refute some argument which was already in 
progress. The theme that follows shows that 
the argument was about Resurrection and 
life after death, which the people of Makkah 
were denying and also mocking at it at the 
same time. Suuraan kun Jecha "Miti" jedhuun haasaa 
eegaluun isaa falmii tokkorratti mormii 
dhiheessuuf kan buufame ta'uu agarsiisa. 
Dhama dubbii itti aanee dhufe irraa 
hubachuun akka danda'amutti, mormichi 
waa'ee guyyaa Qiyaamaatii fi du'anii 
kaafamuu kan ummanni Makkaa kijibsiisanii 
fi itti baacaa turaniidha. 2 . Nay! I swear by the self-accusing soul. 2. Miti! Lubbuu of-ajiifattuunis in kakadha The Qur'an has mentioned three kinds of 
human self: 

(1 ) Ammarah : the self that urges man to 
evil; Quraanni akaakuu lubbuu namaa bifa sadii 
dubbateejira: PAmmaaraa : 
kakaaftu Lubbuu cubbutti nama (2) Lawwamah : the self that feels 
repentant at doing wrong, thinking 
wrong and willing wrong and 
reproaches man for this; and the 
same is called Conscience in 
modern terminology; and 

(3) Mutma'innah : the self that feels full 
satisfaction at following the right 
path and abandoning the wrong path 

Here, the thing for which Allah has sworn 
an oath by the Resurrection (al- Qiyamah) 
and the self-reproaching Self, has not been 
mentioned, for the following sentence itself 
points it out. The oath has been sworn to 
stress the truth that Allah will certainly 
resurrect man after death and He has full 
power to do so. Now, the question arises: 
What is the relevance of swearing an oath 
by these two truths to this thing? 2)Lawwaamaa : Lubbuu yoo cubbuun tokko 
hojjattamuu fi hojjachuuf yaadamu 
balleessaan itti dhagahamee gaabbitu 
tan abbichas ajiifattu. 

3) Muxma'innaa :Lubbuu karaa dhugaa 
hordofuu fi karaa dharaa dhiisudhaan 
tasgabbii guutuu qabdu;Lubbuu 

tasgabboofte. 

Asitti wanti Rabbiin Qiyaamaa fi 
Lubbuu of-ajiifattuun kakateef hin 
himamne . Sababni isaa, himni itti 
aanee dhufu waan addeessuuf. 
Kakuun wanti kakatameef, Rabbiin 
nama du'e du'arraa kan kaasuu fi 
kaasuufis kan dandeettii qabu ta'uu 
isaa mirkaneessudhaaf. Amma gaaffiin 
ka'u: Wantoota lameen kanaan 
kakachuun barbaachisummaa maal 
qaba? isa jedhuudh. 17 As for the Day of Resurrection, the reason 
of swearing by it is certainty. The whole 
system of the universe testifies that it is 
neither eternal nor everlasting. Its own 
nature tells that it has neither existed since 
eternity nor can last till eternity. Human 
intellect has never had any strong argument 
to support the baseless view that this ever 
changing world could have existed since 
ever and would last for ever. 

But as the knowledge of man about this 
world goes on increasing, it goes on 
becoming more and more certain for man 
himself that this workhouse of life had a 
beginning in time before which it was not, 
and necessarily it has also an end in time 
after which it will not be. For this reason, 
Allah has sworn an oath by Resurrection 
itself on the occurrence of Resurrection, and 
this is an oath of the kind that we might 
swear addressing a skeptical person, who 
may be skeptical about his own existence, 
saying: "By you yourself, you exist, i.e., your 
own being itself testifies that you exist. " 

But an oath by the Day of Resurrection is 
only an argument for the truth that this 
system will one day be upset. As for the 
truth that after that man shall be resurrected 
and called upon to account for his deeds 
and made to see the good or evil results 
thereof, another oath has been sworn by the 
self reproaching soul. No man exists in the 
world, who may not have a faculty called 
Conscience in him. This Conscience is 
necessarily conscious of the good and evil. 
And no matter how perverted and degraded 
a man might be, his Conscience always 
checks him on doing evil and for not doing 
good. This is an express pointer that man is 
not merely an animal but a moral being. He 
naturally can distinguish good from evil; he 
regards himself as responsible for the good 
or the evil he does; and even if he might feel 
pleased suppressing the reproaches of his 
Conscience over the evil he has done to Guyyaa Qiyaamaatiin wanti 

kakatameef,(qiyaamaan jiraachuu) 

mirkaneessudhaaf.Sirni uumamaa, wanti 
uumame hundi yeroo hunda turaalessa 
akka hin taane ragaa baha. Haallummaan 
uumama isiitiyyuu aalamni kun yeroo 
jalqaba hin qabne irraa hanga yeroo xumura 
hin qabneetti jiraachuu kan hin dandeenne 
ta'uu nuuf mirkaneessa. Sammuun namaa, 
ilaalcha bu'uura hin qabne kan aalamni kun 
durtii jalqaba hinqabne irraa eegalee 
jiraatee jira; amma boodas hanga duuboo 
xumura hin qabneetti kan turuudha yaada 
jedhuuf ragaa deeggaru yoomiyyuu fiduu 
hin dandeenne . 

Garuu, akkuma beekomsi namaa kan 
waa'ee addunyaa dabalaa deemuun, manni 
jireenyaa kun yeroo dhabamarraa gara 
argamaatti dhufe kan qabuu fi eega argame 
boodas yeroon dhabamu kan jiru ta'uun 
isaa ifa namaaf ta'aa deema. Sababa 
kanaaf, ta'umsa qiyaamaa mirkaneessuuf 
,Rabbiin matuma Qiyaamaatiin kakatee jira. 
Fakkeenyi isaa, nama mamii baayisu 
tokkoon: "jiraachuu keetiif matumti keetuu 
ragaadha." Akka jechuuti. 

Kakuun guyyaa qiyaamaatiin kan 
kakatameef, sirni addunya kan amma jiru 
kun guyyaa tokko jeeqamuuf jira dhugaa 
jedhu deeggarudhaaf. San booda ilmi 
namaa du'aa kaafamudhaan wanta 
addunyaa irratti hojjateef ni gaafatama, 
gaarii fi gadhee inni hojjateef gatii isaaf 
kafalamuu jirus ni argisiifama dhugaa jedhu 
deeggarudhaaf "Lubbuu of-ajiifattuu 
taateen" kakatameera. Addunyaa tanarra , 
namni miira sammuu(aqlii) hin qabne hin 
jiru. Sammuun tunimmoo, gaarii fi gadhee 
gargar baaftee beekti. Namichi hanguma 
fedhe salphataa fi jallataa yoo ta'eyyuu 
sammuun isaa gadhee hojjatamuu fi gaarii 
hojjatamuu dhabe irratti yoomiyyuu abbicha 
ni qeeqxi. Kunimmoo, namni uumama 
naamusaati malee horii(beelada) salphaa 18 demands from within that the other one who 
has done the same evil to him, must 
deserve punishment. 

Now, if the existence of a self-reproaching soul 
of this kind in man himself is an undeniable 
truth, then this truth too is undeniable that the 
same self-reproaching soul is an evidence of the 
life hereafter, which exists in man's own nature 
itself. No sensible man can deny that if man 
becomes non existent after death, he will 
certainly be deprived of the rewards of his good 
deeds and escape the just and lawful 
punishment of many of his evil deeds. 
Therefore, unless one comes to believe in the 
absurd idea that a rational being like man has 
stumbled into an irrational system of the 
universe and a moral being like man has 
happened to be born in a world which basically 
has nothing to do with morality, he cannot deny 
the life hereafter. The above two arguments, 
which have been presented in the form of the 
oaths, only prove two things. First, that the end 
of the world (i.e. the first stage of Resurrection) 
is a certainty; and second, that another life after 
death is necessary, for without it the logical and 
natural demands of man's being a moral being 
cannot be fulfilled; and this will certainly happen, 
for the existence of the Conscience in man 
testifies to it. Now, this argument has been given 
to prove that life after death is possible. 

The people of Makkah who denied it, said again 
and again: "How can it be that the people who 
died hundreds of thousands of years ago, whose 
bodies have disintegrated into particles and 
mixed in the dust, whose bones decayed and 
were scattered away by the winds, some of 
whom were burnt to ashes, others devoured by 
the beasts of prey, still others drowned in the 
seas and swallowed by fish, the material 
constituents of their bodies should re-assemble 
and every man should rise up as the same 
person that he once was ten or twenty 
thousand years before? Allah has given its 
very rational and highly forceful reply in the form 
of this brief question: "Does man think that We 
shall not be able to put his bones together?" 
That is, "If you had been told that the scattered 
particles of your body would reunite of their own 
accord some time in the future, and you ta'uu dhabuu isaatiif akeekkiidha. 

Namni uumamaan dharaa fi dhugaa gargar 
baafachuu ni danda'a. Hamtuu fi toltuu hoijateef 
itti gaafatamummaa akka qabu ni beeka. 
Sammuu akka hamtuu hin dalagne isatti 
hasaaftu ukkaamsee waan hin taane nama 
biraa irratti yoo hoijateyyuu, namni isa hin ta'in 
hojii akkasii yoo isarratti raawwate 
adabamuu/qaxxa'amuu akka qabu miirri wahii 
isuma keessaa isatti hima. Amma, miirri 
akkanaa kan yoo balleessaa hoijatan nama 
qeequ nama keessa jiraachuun isaa yoo dhugaa 
ta'e, Jireenyi miira(lubbuu) of-ajiifattuu kunumtuu 
uumama namaa keessatti argamuun isaa 
du'arraa kaafamiinsi dhugaa ta'uu isaatiif 
ragaadha. Namni akkuma du'een yoo kan 
dhabamee hafu ta'e, gaarii hoijateef galanni isaa 
badeera; akkasumas miidhaa baayyee 
uumamtoota irraan gahaa tureefis 

adabbii/qixaata jalaa miliqee jira. Kanammoo 
sammuun fayyaa qabdu mormuu hin dandeettu. 
Kanaaf, uumamni sammuu fi naamusaan 
uumame kan akka namaa kun tasuma 
addunyaa tanarratti mul'achudhaan itti 
gaafatamummaa tokko malee yakka fedhe 
hoijatee dhabama ta'a yaada jedhutti yoo kan 
amanu ta'e malee namni jiruu du'aan boodaa 
mormu hin jiru . Ragaan armaan olii kan bifa 
kakuutiin dhihaate lameen wanta lama 
mirkaneessa. Tokkoffaa, dhumti addunyaa 
tanaa(qiyaamaan) mirkana-waan hin hafne. 
Lammaffaa, Jireenyi biroo kan du'aan boodaa 
barbaachisaadha. Sababni isaa, du'aan booda 
kaafamuun yoo hin jiraanne, gaaffiin uumamaa 
kan namni uumama naamusaa ta'uu isaa 
mirkaneessu deebii argachuu hin danda'u. 
Kunimmoo(du'arraa kaafamuun) hin hafu. 
Sammuun namaa tan yoo hamtuu hoijatan 
nama hohhooqxu kanaaf ragaadha. Amma, 
ragaan kun jireenyi du'a boodaa kan danda'amu 
ta'uu mirkaneessudhaaf kennameera. 

Ummanni Makkaa kan jiruu du'a boodaa 
morman gaaffii garaagaraa dhiheessaa turan : 
"Namni du'e tokko akkamitti ka'uu danda'a? 
Akkam ta'eeti ?! Namoonni waggaa 
dhibbaatamaa fi kumaatama har'aa du'an, kan 
qaamni ciccitee biyyee ta'e, kan lafeen shamtee 
bubbeen bittimsite,kan qaamni gubatee daaraa 
ta'e, kan allattiin nyaatte, kan galaanni nyaatee 
qurxummiin liqimsite, ....kana cufa qaamni 
isaanii bakka jirurraa walitti sassaabamudhaan 19 would come back to life by yourself with this 
very body, you would no doubt have been 
justified in regarding it as impossible. But 
what you have actually been told is that 
such a thing will not happen by itself, but 
Allah Almighty will do this. Now, do you 
really think that the Creator of the universe, 
Whom you yourself also regard as the 
Creator, would be powerless to do so?" This 
was such a question in answer to which 
nobody who believed in God to be the 
Creator of the universe; could say, neither 
then nor today,. And if a disbeliever says 
such a thing, he can be asked: How did God 
in the first instance make the body in which 
you at present exist, by gathering its 
countless particles together from the air, 
water and earth and many other places you 
know not what, and how can you say that 
the same God cannot gather its constituent 
parts together once again? 3. He asks: When is the day of resurrection?- 

This question was not put as a question but 
derisively and to deny Resurrection, That is, 
they did not want to ask when Resurrection 
would take place but asked mockingly: 
"What has happened to the day with which 
you are threatening us. When will it come?" namni hundi akka waggaa kuma kudhanii fi 
kuma diddama har'aa dura turetti deebi'uu ni 
danda'aa?" jedhan. Gaaffii kanaaf Rabbiin 
deebii sammuun fudhachuu dandeettuufi isa 
amansiisaa ta'e bifuma gaafiitiin haala itti aanee 
dhufu kanaan kennee jira:-" Namni lafee isaa 
walitti hin qabnu itti fakkaataa?" kana jechuun , 
qaamni keessan kan ciccite matama isaatiin 
walitti deebi'udhaan qaamni isin jiraachisu tokko 
osoo hin barbaachifne ofuma keessanii du'arraa 
kaatan" osoo isiniin jedhamee ,wanti akkanaa 
ta'uu hin danda'u yoo jettan mamiin keessan 
fudhatama qaba. Garuu amma kan isiniin 
jedhamaa jiru, kaafamni keessan matama 
isaatiin ta'a osoo hin taane ,Rabbitu 
taasisaadha. Tolee,Waaqni aalama uume kan 
isinuu gooftaa waa hunda uume ta'uu isaa 
beektan kana hojjachudhaaf dandeettii hin qabu 
jettanii? Kun, gaaffii namni Rabbiin Gooftaa waa 
uumuu danda'u ta'uu isaatti amane hundi 
armaan duras, ammas amma boodas "eeyyan" 
jedhee deebii itti kennuu miti. Namoonni Rabbiin 
morman "eeyyan Rabbi hindanda'u" yoo jedhan, 
gaaffii itti aanu kanaaf deebii qabaachuu qabu. 
"Rabbiin qaama amma ati keessa jirtu kana 
akkamitti dhabamarraa gara argamaatti 
fide?Qaamni kee qilleensa , biyyee fi bishaan 
irraa walitti qabamee uumamudhaan nama waa 
mormu kana akkamitti ta'uu dandeette? Rabbiin 
bifa kanaan dhabama irraa si argamsiise kun 
haala inni deebisee si uumuu dadhabuun 
ragaan mirkaneessi?Dhugaan jiru garuu Rabbiin 
lafee burkutoofte walitti dachaasuu ni danda'a. 
Eeyyan! (Lafee dhiisii) fiixxee qubbiin isaatiyyuu 
(ashaaraa quba harkaa haala duraan 
uumameen ) walitti dachaasuudhaan namicha 
akka duraan turetti deebisee kaasuuf dandeettii 
guutuu qaba." 3."Guyyaan qiyaamaa 
jechudhaan gaafata yoom ree?" Namoonni Rabbiin morman gaaffii kana kan 
gaafatan akka gaaffiiti osoo hin taane akka 
qishnaati fi Qiyaamaa mormudhaaf. Kana 
jechuun, guyyaa Qiyaamaan buutu baruuf osoo 
hin taane baacudhaaf, "Guyyichi nuun 
sodaachiftan maal ta'e ree?Yoom dhufa 
ree?"jedhan. 20 4. And the moon becomes dark, - And the 
sun and the moon are brought together 

This is a brief description of the chaotic condition 
of the system of the universe, that will prevail in 
the first stage of Resurrection. The darkening of 
the moon and the joining of the moon and the 
sun together can also mean that not only will the 
moon lose its light, which is borrowed from the 
sun, but the sun itself will become dark and both 
will become devoid of light similarly. Another 
meaning can be that the earth will suddenly start 
rotating in the reverse order and on that day 
both the moon and the sun will rise 
simultaneously in the west. And a third meaning 
can be that the moon will suddenly shoot out of 
the earth's sphere of influence and will fall into 
the sun. There may possibly be some other 
meaning also of this which we cannot 
understand today. 

5. Man shall on that day be informed of 

what he sent before and [what he] put off. 

Bima qaddama wa akhkhara, is a very 
comprehensive sentence, which can have 
several meanings. 

(1) That man on that Day will be told what good 
or evil he had earned in his worldly life before 
death and sent forward for his hereafter, and 
also informed what effects of his good or evil 
acts he had left behind in the world, which 
continued to work and to influence the coming 
generations for ages after him; 4.Guyyaa jiinis dukkanaahu, Guyyaa aduu fi 
jiinis walitti sassaabamtu 

Kun ibsa gabaabaa haala jeequmsa aalamaa 
kan waytii jalqaba Qiyaamaan buutuuti.Jiini 
dukkanaahuu fi Ji'aa fi Aduun walitti qabamuu 
jechuun, ji'aa fi aduun ifnana dhabudhaan 
dukkanti bu'uu jechuu ta'uu ni danda'a. Hiikaan 
isaa kan biroo, lafti dimmaa/tasa karaa duraan 
marmaaraa turte irra faallaa deebi'udhaan 
guyyaa san aduu fi jiini al-tokko dhihaan bahuu 
jechuudha.Hiikaa sadaffaa kan ta'uu danda'u, 
jiini tasa naannawa lafaa kan duraan irra ture 
irraa tasa dhukaafamudhaan aduu keessatti 
kufuudha. Hiikaan biroo kan nuti har'a beekuu 
hin dandeennes jiraachuu ni mala. 

5.Namni waan dursiifatee fi waan tursiifate 
(hundayyuu) guyyaa san itti himama 

Bimaa qaddama wa akkaraan hima yaada 
hedduu of keessatti hammachuudhaan hiikaa 
hedduu qabaachuu danda'uudha. 

1) .Guyyaa san namni,turtii addunyaa tan du'aan 
duraa keessatti toltuu fi hamtuu irraa maal 
akka walitti qabatee fi jiruu du'a boodaatiif 
maal akka of-dura ergate itti himama. 
Akkasumas, gocha hamtuu fi toltuu isaa irraa 
faanti dhiibbaa dhaloota isa booda dhufu 
irratti inni hambises itti himama. 

2). Wanta addunyaa irratti hojjachuun irra ture 
garuu, kan inni hin hojjatinii fi wanta 
hojjachuun irra hin turre garuu, kan inni 
hojjate hundi itti himama. (2) that he will be told everything he ought to 
have done but which he did not do, and did 
what he ought not to have done; 

(3) that the full datewise account of what he did 
before and what he did afterwards will be 
placed before him; 

(4) that he will be told whatever good or evil he 
had done as well as informed of the good or the 
evil that he had left undone. 3). Gabaasni guyyaa guyyaan inni dursee 
hojjatee fi kan tursiisee hojjate hundi isa 
duratti dhihaata. 4). Waan gaarii fi waan gadhee hojjatee fi waan 
gaarii fi waan gadhee hojjachuu dhabe 
hundarraa itti himama. 21 6. Do not move your tongue with (the Qur'an) 
to make haste therewith, 

It is for Us to collect it and to recite it. 

Therefore, when We have recited it, follow its 
recitation. Again, it is for Us to explain it(and 
make it clear) 

The whole passage from here to "Again, it is for 
Us to explain its meaning", is a parenthesis, 
which has been interposed here as an address 
to the Holy Prophet (upon whom be peace). As 
we have explained in the Introduction above, in 
the initial stage of the Prophethood when the 
Holy Prophet (upon whom be peace) was not 
yet fully used to receiving the Revelation, he 
was afraid when Revelation came down to him 
whether he would be able to remember exactly 
what the Angel Gabriel (peace be on him) was 
reciting to him or not. Therefore, he would try to 
commit to memory rapidly what he heard from 
the Angel simultaneously. The same thing 
happened when Gabriel was reciting these 
verses of Surah Al-Qiyamah. Therefore, 
interrupting what was being revealed, the holy 
Prophet was instructed to the effect: "Do not try 
to memorize the words of the revelation, but 
listen to it attentively and carefully. It is Our 
responsibility to enable you to remember it by 
heart and then to recite it accurately. Rest 
assured that you will not forget even a word of 
this Revelation, nor ever commit a mistake in 
reciting it! 

After this instruction the original theme is 
resumed. The people who are not aware of this 
background regard these sentences as wholly 
unconnected with the context when they see 
them interposed here. But one does not see any 
irrelevance when one has understood their 
background. The explanation that we have given 
above of the interpolation of the parenthesis in 
the present context, is not merely based on 
conjecture, but it has been explained likewise in 
the authentic traditions. Imam Ahmad, Bukhari, 
Muslim, Nasa'i, Tirmidhi, Ibn Jarir, Tabarani, 
Baihaqi and other traditionists have related with 
authentic chains of transmitters. 6.(Yaa Muhammad! Dubbifama Quraanaa 
qabachuu)itti jarjarudhaaf arraba kee itti hin 
ariifachiisin. Dhugamaan, (onnee tee 
keessatti) walitti qabuunii fi isa 
dubbisuun(akka dubbiftu si dandeessisuun) 
nurra jira Kanaaf, yogguu nuti isa (sii) 
dubbifne dubbifama isaa hordofi. Eegasii 
(hiikaa isaa )siif addeessuun nurra jira. 

Suuraa kana keessatti keewwatoonni 16-19tti 
jiran Nabi Muhammadiin gorsudhaaf gidduun 
seensifaman. Akkuma jalqaba seensa suuraa 
kanaa keessatti ibsametti, waytiilee jalqabaa tan 
Qur'aanni Rabbiin biraa irratti buufamaa ture 
keessatti Nabi Muhaammad muuxannoo ergaa 
qur'aanaa tasgabbiin dhageeffataniin hin qaban 
turan. Eega Jibriil(malaykichi) quraana irratti 
qar'een booda quraana yaadachuu dhabuu 
danda'a sodaa jedhu waan qabaniif, yogguu 
Jibriil Quraana irratti qara'u isaanis 
ariifannaadhaan malykicha duukaa qar'aa turan 
. Kanaaf, haasaa waa'ee Qiyaamaa gidduun 
dhaabudhaan gorsi akkana jedhu Rasuulatti 
kenname: "Osoo Quraanni sirratti buufamutti jiru 
sammutti qabachudhaaf hin ariifatin. 
Tasgabbiidhaan cal'isii dhaggeeffadhu. 

Sammutti qabattee akka yaadattuu fi san 
boodas osoo hin dogoggorre qara'uu akka 
dandeettu gochuun nurra jira. Quraana sirratti 
buufamu irraa jechuma tokkollee kan hin 
dagannee fi dubbisa isaatis kan hin dogoggorre 
ta'uu kee mamii hin godhin." 

Qajeelfama kana booda ergaan waa'ee 
Qiyaamaa bakka dhaabbate irraa itti fufee jira. 
Namni haala gorsi kun gidduu seeneen kana 
quba hin qabne qabxiin kun yaada ciccitee wal 
hin qabannee fi qabxii hin barbaachifne itti 
fakkaata. Garuu, sababni dubbiin kun gidduu 
seeneef sirritti yoo hubatame 

barbaachisummaan isaa ifaadha. Ibsi armaan 
olitti kennine kun yaada tilmaama keenyarratti 
hundaa'ee miti . Hadiissan qulqulluu keessattis 
addeeffameera. Fakkeenyaaf, Imaam Ahmad, 
Bukhaarii, Muslim, Nasa'ii,Tirmizhii, Ibni Jariir, 
Xabaraanii, Bayhaqii, fi kan hafanis 
addeessaniiru. 22 7. Nay! But you love the fleeting life, 
And neglect the hereafter. 

This is the second reason for denying the 
Hereafter, the first being the one mentioned in 
verse 5 above, saying: Since man wants to 
avoid the moral restrictions which are inevitably 
imposed by the belief in the Hereafter, his selfish 
motives, in fact, urge him to deny the Hereafter, 
and then he tries to present arguments in order 
to rationalize his denial. Now, the second reason 
is that the deniers of the Hereafter are narrow- 
minded and shortsighted; for them only those 
results are all important, which appear in this 
world, and they do not give any importance to 
those effects which will appear in the Hereafter. 

8. [Some] faces on that day shall be bright, 

"Some faces will be bright"; will be beaming with 
joy and delight, for the Hereafter which they had 
believed in, will be before them precisely 
accordingly to their belief. Thus, when they see 
the Hereafter for the sake of which they had 
given up the unlawful benefits of the world and 
suffered the lawful losses, actually established 
before their very eyes, they will have the 
satisfaction that they had trade the correct 
decision about their way of life. 7.Lakkaa! inumaayyuu(isin dhalli 
addunyaa) ariifattuu (tana) jaalattanii namaa 9. Looking to their Lord. 

The Holy Prophet (upon whom be peace) 
mentioned that on the Hereafter the illustrious 
servants of Allah will be blessed with the vision 
of their Lord. According to a tradition in Bukhari: 
"You will openly see your Lord." Muslim and 
Tirmidhi have related on the authority of Hadrat 
Suhaib that the Holy Prophet said: "When the 
righteous people enter Paradise, Allah will ask 
them: Do you want that I should bless you with 
something more? They will answer: Have You 
not made our faces bright: Have You not 
admitted us into Paradise and saved us from 
Hell? Thereupon, Allah will remove the curtain 
and none of the blessings that they had been 
blessed with until then will be dearer to them 
than that they should be blessed with the vision 
of their Lord." Kun sababa lammaffaa kan namni guyyaa 
Qiyaamaa ittiin kijibsiisuudha. Sababni 
tokkoffaan aayata(keewwata) 5 ffaa keessatti 
dubbatamee jira. Sunis, namni qiyaamaan 
jiraachuu yoo kan amanu ta'e, itti 
gaafatamummaa du'a booda isa mudatuuf har'a 
gaarii hojjachuu akka qabu sammuun waan isa 
dirqituuf, dirqii sammuu kana jalaa miliqee 
hamtuu barbaadu hojjachudhaaf aakiraan hin 
jirtu jedhee of amansiisuu yaala. Sababni 
lammaffaa immoo, namoota aakiraa (jireenya 
du'a boodaa)tti hin amanne sammuun isaanii 
dhiphoodha;fageessanii yaaduu hin danda'an. 
Akka isaaniitti,wanti faayidaa jedhamu kanuma 
jiruu addunyaa tana irratti argamutu 
barbaachisaadha. Wanti jiruu du'aan boodaatti 
jiru isaan biratti fudhatama hin qabu. 

S.Fuulli (gariin) guyyaa san iftuudha 

Guyyaa san, fuulli gariin iftuudha; 
gammachuudhaan bashaatuudha.sababni isaa, 
jireenyi du'a boodaa kan isaan dursanii itti 
amanan akkaatuma isaan amananiin ta'ee 
argamuudha. Akkasitti, aakiraan sababa isiitiif 
waan dhoorgaman hunda dhiisudhaan waan 
eeyyamames woreeganiif ija isaanii duratti 
mirkanaahee yoo argan, yeroo biyya addunyaa 
jiran jereenya isaanii keessatti karaa sirrii 
deemuu isaaniitiin daangaa malee gammadan. 

9.Gara Rabbii isii laaludhaan, 

Guyyaa Qiyaamaa gabroonni Rabbii kan 
milkaa'an Rabbiin arguu isaaniitiin akka 
badhaadhan Nabiyyiin dubbatanii jiran. Akka 
Hadiisni Bukaarii addeessutti,Rasuulli, "Isin 
(namoonni amantan) Rabbii keessan ifa galaan 
arguuf jirtan." Jedhaniiru. Muslimii fi Bukhaariin 
Suhaybiin eerudhaan akka odeessanitti, Rasuulli 
Rabbii akkana jedhaniiru; "Namoonni gaarii 
hojjatan yeroo Jannata seenan, Allaahan, 'wanta 
kana caaluun akka isin badhaasu ni 
barbaadduu?' isaaniin jedha. Isaanis deebisanii, 
'(Yaa Gooftaa keenya), fuula keenya akka ifu 
nuu hin goonee? Jannata nu seensisudhaan 
ibidda jaannamaa irraa nu hin hoffolchinee?' 
Jedhan. Yeroo kana Rabbiin sitaara yoo of 
duraa kaasu, qananii jannataa kan duraan 23 badhaafaman hundumayyuu caalaa fuula 
Gooftaa isaan uumee arguutu daran isaaniif 
jaalatamaa ta'ee argama." 

Hadiisa biroo keessattis yaaduma kana 
fakkaatu Bukhaarii fi muslim Jabir ibni 
Abdullaah irraa gabaasanii jiran. Ammas, 
Imaam Ahmad, Tirmizhii, Daaraaquxnii, Ibni 
Jariir, Ibni-AI-Munzhir, Xabaraanii, Bayhaqii, 
Ibni Abii Shaybaa, fi hayyoonni hadiisaa 
kuuwwanis garaagarumma jechaatiin 
hadiisa kana fakkaatu abdullaah Ibni Umar 
Irraa akkana jechuudhaan gabaasaniiru, 
"warra jannataa keessaa namni sadarkaa 
gadaanaa irra jiru jannata isaa bal'ina 
hanga waggaa kuma lamaa deemsisutti 
arguu ni danda'a. Namoonni sadarkaa 
jannataa olaanaa irra jiran immoo Rabbii 
isaanii guyyatti yeroo lama argan. 10. And one leg will be joined with another; 

Some commentators have taken the word saaq 
(leg, shank) in its literal meaning, thereby 
implying that at death one lean leg will join the 
other lean leg; some others have taken it 
metaphorically in the sense of difficulty, 
vehemence and hardship so as to mean: At that 
tune one affliction wil be joined with another 
affliction, one of being separated from the world 
and all its enjoyments, and the other of being 
seized and taken to the Hereafter as a culprit, 
and this will be experienced by every 
disbeliever, hypocrite and sinner. 

1 1 . Nearer to you [is destruction] and nearer, 
Again [consider how] nearer to you and 
nearer. 

The commentators have given several meanings 
of the word awlaa laka. shame on you, may you 
perish, woe to you, may you hasten to your 
doom. But in our opinion, in view of the context, 
the most appropriate meaning is that which 
Hafiz Ibn Kathir has given in his commentary: 
"When you have had the boldness to disown 
your Creator then it only behoves a person like 
you to persist in the sort of conduct you display." "lO.Mogoleenis yoo mogoletti maxxantu 

Hayyoonni hiikaa Quraanaa tokko tokko jecha 
saaq(luka,mogolee) jedhuuf hiikaa kallattii 
kennuudhaan Mogoleenis yoo mogoletti 
maxxantu jechutti hiikaniiru. Hayyoonni 
kuuwwan immoo, hiikaa dubbii qoolaatiin 
hiikudhaan rakkina fi cinqaadhaan bakka 
buusaniiru. Bifa kanaan yoo fudhatame hiikaan 
isaa akkana ta'a: yeroo namichi du'u 
rakkoon(cinqaan) tokko cinqaa birootiin wal 
qunnama. Rakkoon tokkoffaa addunyaa fi 
faayidaa addunyaatiin gargar foohamuu yoo 
ta'u, rakkoon lammaffaa immoo, namichi 
qabamee akka yakkamaatti aakiraaf 
dabarfamuudha . haala kana namni Rabbitti hin 
amannee fi namni garlameen(munaafiqni) hundi 
dhadhamuuf taa'a. 

H.Badiin siif dhihaattee jirti! Ammas(beeki) 
badiin siif dhihaattee jirti! 

Jecha awlaa laka jedhuuf hayyoonni Quraanaa 
hiikaa hedduu kennanii jiran: 

salphadhu(salphinni si haa mudatu),dhabami, 
badiin sii haa geettu, badiin sitti haa daddaftu. 
Haala keessatti dubbatameen yoo ilaalame 
immoo, hiikaan isaa sirriin isa Haafiz Ibni kasiir 
kenneedha. Sunis, murannaa Rabbitti si 24 12. Does man think that he is to be left to 
wander without an aim? 

The word sudaa ,when used with regard to a 
camel implies a camel who is wandering 
aimlessly, grazing at will, without there being 
anybody to look after him. Thus, the verse 
means: "Does man think that he has been left to 
himself to wander at will as if his Creator had 
laid no responsibility on him, had imposed no 
duty on him, had forbidden nothing to him, that 
at no time in future he would be required to 
account for his deeds'?" This same theme has 
been expressed in Al Mu'minun: 115 thus: "On 
the Day of Resurrection, Allah will ask the 
disbelievers: 'Did you think that We had created 
you without any purpose, and that you would 
never be brought back to Us?" At both these 
places the argument for the necessity of the life 
hereafter has been presented as a question. 
The question means: Do you really think that 
you are no more than mere animals? Don't you 
see the manifest difference between yourself 
and the animal? The animal has been created 
without the power of choice and authority, but 
you have been blessed with the power of choice 
and authority; there is no question of morality 
about what the animal does, but your acts are 
necessarily characterized by good and evil. 
Then, how did you take it into your head that you 
had been created irresponsible and 
unanswerable as the animal has been? 

13. Is not He able to give life to the dead? 

This is an argument for the possibility of life- 
after-death. As for the people who believe that 
the whole act of creation, starting from the 
emission of a sperm-drop till its development 
into a perfect man, is only a manifestation of the 
power and wisdom of Allah, they cannot in fact 
refute this argument in any way. Even though 
the disbelievers shamelessly and stubbornly 
deny the real fact , they cannot Refuse to admit 
that the God Who thus brings about man in the 
world, also has the power to bring the same man 
into being once again. kafarsiisu yoo qabaatte ,haalaa fi amala amma 
irra jirtu qabaachuun namuma akka keetiitiin 
mala jechuudha. 

12. Si, namni itti gaafatamummama malee 
dhiifama itti fakkaataa? 

Jecha sudaa jedhuun waa'ee gaalaa yoo 
ibsine, gaala lakkifamaa tika hin qabne kan 
garuma fedhe deemudhaan akka fedhetti 
dheedu jechaadha. Bifa kanaan yoo hiikame 
aayanni kun hiikaa kana qaba: "Namni akka 
waan itti gaafatamummaa fi dirqama tokkoyyuu 
hin qabneetti,akka waan wanta irraa dhoorkame 
tokkoyyuu hin qabnee fi wanta hojjateefis akka 
waan hin gaafatamneetti of ilaalaa? Akkuma 
fedhe haa ta'udhaaf uumamee gadi dhiifameera 
itti fakkaataa?Wanti isa too'atu tokko hin jiru 
sehaa?fuuldura yakka raawwatu hundaaf kan 
isa gaafatu hin jiru itti fakkaataa?"Suuraa 
Mu'minuun keessattis yaaduma kanaan wal 
fakkaatutu aayata(keewwata) 115 Naa keessatti 
haala armaan gadiitiin ibsamee jira: "Guyyaa 
kaafamaa Rabbiin namoota isatti amanuu didan, 
'kaayyoo tokkoon malee kan isin uumnee fi 
gonkumayyuu kan gara keenyas hin deebine 
isinitti fakkaataa'? jedhee gaafata.Bakka 
lameenittuu barbaachisummaa jireenya du'a 
boodaatiif ragaan bifa gaafiitiin dhihaatee jira. 
Gaafichis kan jedhu: "dhugamaan sadarkaa 
keessan akka sadarkaa salphaa loonii kan du'a 
booda itti gaafatamummaa hin qabneetti 
ilaaltanii?Garaagarummaa ifa ta'e kan isinii fi 
loon/horii gidduu jiru hin ilaaltanii? Loon 
dandeettii filmaataa fi aangoo malee uumaman. 
Isin immoo mirga waan feetan filachuu fi 
aangootiinis badhaafamtanii jirtan. waan 
hojjatan hundaaf loowwan irra itti 
gaafatamummaan naamusaa hin jiru. Hojiin 
keessan immoo naamusa irraa isin gaafachiisu 
qaba. Kun hundi osoo jiruu du'a booda 
kaafamnee hin gaafatamnu yaanni jedhu 
akkamitti isinii liqimfama? 

13.Tolee!(Gooftaan kana uumuu danda'u) 
kun, du'aa jiraachisuu hin danda'uu ree? 

Kun du'aan booda kaafamuun kan danda'amu 
ta'uu isaatiif ragaadha.Uumaamni ilma namaa 
bisoo irraa jalqabee hanga nama gaheessaatti 
ogummaa fi dandeettii waaqaa ta'uu isaa warra 
beeku biratti ragaan kun mormii hin qabu. 
Namoonni Rabbiin mormanis, qaanfachuu 
wallaaludhaan dhugaa ifa jirtu haa morman 25 malee, Rabbiin jalqaba adeemsa ajaa'ibaatiin 
bishaan irraa nama uume ,eega inni du'ee 
boodas deebisee isa kaasuu isaatiif karaan 
isaan mamsiisu hin jiru. 26 
27 A . THE IDENTITY IN 
THE FINGERPRINT 

While it is stated in the Qur'an that it is easy for 
Allah to bring man back to life after death, 
peoples' fingerprints are particularly emphasized: 

Yes, We are able to put together in 
perfect order the very tips of his 
fingers. (Qur'an, 75:4) 

The emphasis on fingerprints has a very special 
meaning. This is because shapes and details on 
everyone's fingerprint are unique to each 
individual. Every person who is alive or who has 
ever lived in this world has a set of unique 
fingerprints. Furthermore, even identical twins 
having the very same DNA sequence have their 
own set of fingerprints. 

Fingerprints attain their final shape before birth 
and remain the same for a lifetime unless a 
permanent scar appears. That is why fingerprints 
are accepted as a very important proof of 
identity, exclusive to their owner. The science of 
fingerprints has been used as a non-erring 
identity determination method. 

However, what is important is that this feature of 
fingerprints was only discovered in the late 19 th 
century. Before then, people regarded 
fingerprints as ordinary curves without any 
specific importance or meaning. 

However in the Qur'an, Allah points to the 
fingertips, which did not attract any one's 
attention at that time, and calls our attention to 
their importance. This importance has only been 
fully understood in our day. EENYUMMAA NAMAA 
ASHAARAA QUBA 
HARKAA IRRATTI 

Quraana keessatti du'a booda nama kaasuun 
Rabbiif salphaa ta'uun isaa yoo 
himamu.Keessumattuu ashaaraan quba harkaa 
xiyyeeffatameejira. 

Eeyyee, (lafee dhiisii) fiixxee qubbiin 
isaatiyyuu (haala duraan uumameen) 
walitti dachaasuu ni dandeenya. 
(Quraana, 75:4) 

Xiyyeeffannoon ashaaraa qubaa irratti godhame 
hiikaa addaa qaba. Sababni isaas, namni 
hundumtuu uunkaa fi odeeffannoo qubaa kan 
kophaa isaanii kan eenyuuniyyuu wal hin 
fakkaanne qaba. Namni kamiyyuu kan amma 
addunyaa irra jirus ta'ee kan armaan dura lafa 
kana irra jiraate ashaaraa qubaa kan mataa isaa 
qaba. Kanumayyuu caalaa, daa'imman lakkuu 
dhalatanii tartiiba DNA daran walfakkaatu 
qabaniyyuu ashaaraan quba isaanii tokkoo miti. 

Uunkaan ashaaraa qubaa kan uumamu osoo 
daa'imni hin dhalanne dursee yoo ta'u, eega 
dhalate boodas, yoo madaan wahii balleesse 
malee, hanga jireenya namaatti walumaan 
jiraata. Ashaaraan qubaa akka ragaa 
eenyummaa akkaan barbaachisaa tokkotti wanti 
fudhatamuufis Sababuma kanaaf. Saayinsiin 
ashaaraa qubaa mala adda baafannaa 
eenyummaa namaa kan dogoggora hin qabne 
ta'ee tajaajilaa jira. 

Haa ta'u malee qabxiin barbaachisaan, amalli 
ashaaraa qubaa kun kan saayinsiin irra gahame 
xumura jaarraa 19ffaa keessa ta'uu isaati. Achiin 
dura ummanni ashaaraa qubaa geengoma 
barbaachisummaa fi hiikaa hin qabne sehan. 

Garuu, Rabbiin ashaaraa qubaa kan yeroo 
quraanni buufamu xiyyeeffannoo tokko hin qabne 
barbaachisummaa isaa quraanaan 28 hubachiise.Barbaachisummaan ashaaraa qubaa 
yeroo kamiyyuu caalaa har'a namaa galeera. 


Fakkii 1. Kitaaba isaa kan tooftaa ashaaraa qubaa jedhamu 
keessatti hayyichi Andre A. moenssens namni hundi ashaaraa 
qubaa kan mataa isaanii qabaachuu isaa qaacesseera. 
...ashaaraan qubaa kan wal fakkaatu tokkoyyuu hin jiru 

Fig.l In his book Fingerprint Techniques A.A. Moenssens analyses the 
way that each individual has a unique set of fingerprints: ... no two 
fingerprints from different digits have ever been found to match 
exactly. Andre A. Moenssens, "Is Fingerprint Identification a 
'Science'?," (www.forensic-evidence.com/site/ 

29 B .EMBRIONIC 
DEVELOPEMENT B. GUDDINA RIMAA 
GADAAMESSAA The items of information just quoted were far 
above the level of learning of the people living at 
the time of prophet Muhammed. The discovery of 
these facts could only become possible by the 
technology attained in the 20 th century. 

Now, let us examine stages of embryonic 
development one at a time. 

1 . A Drop of Semen(Nutfah) 

Does man reckon he will be left 
uncontrolled [without purpose]? Was 
he not once a drop of ejected semen? 
(Qur'an, 75:36-37) 

A drop of semen or the Sperm undertake a 
journey into the mother's body until they reach 
the ovum. Only a thousand out of 250 million 
sperm succeed in reaching the ovum. At the end 
of this five-minute race, the ovum, half the size of 
a grain of salt, will let only one of the sperms in. 
That is, the substance of man is not the whole 
semen, but only a small part of it. This is what the 
Qur'an describes as a drop of ejected semen;not 
the whole semen. Odeeffanooleen armaan gaditti eeraman kunniin, 
sadarkaa beekomsaa kan yeroo nabi 
muhaammadii ummanni qabu irraa baay'ee oli. 
Dhugaa kanniin beekuun kan danda'amu 
teekinoolojii jaarraa 20 ffaa tti argame qofaan. 

Amma, qabxiilee dhimma tartiiba guddina 
rimaatiin walqabatan kanneen mee tokko 
tokkoon haa xiinxallinuu. 

1. nuxfaa( jissaa) irraa hanga tokko:- 

Si, namni itti gaafatamummama malee 
dhiifama itti fakkaataa? Dhangala'aa 
jissaa harcaafame irraa ta'e hin 
turree? (Qur'aana, 75:36-37) 

Harca'aan jissaa dhiiraa, qaama haadhaa keessa 
deemudhaan anqaaquu sanyiin haadhaa fi 
abbaa itti walfudhatu- 'oviyuum' kan jedhamu 
gaha. jissaa dhiiraa miliyoona 250 ta'an kan 
dhangalaafaman keessaa kan oviyuumii bira 
gahu sanyii kuma tokko qofaadha. Dorgommii 
daqiiqaa shanii booda anqaaquun akka seenu 
kan eeyyamtuuf sanyii jissaa tokko qofaadha. 
Kanajechuun, wanti namni iraa uumamu 
dhangala'aa cufa osoo hin taane sanyii jissaa 
muraasa/tokko qofa irraayi. Kunimmoo kan 
Quraanni jissaa cufa osoo hin taane, harca'aa 
jissaa irraa (min maniyyin) jedhuuntu isa kana. 30 
31 2.A mingled fluid drop 

"Verify We created man of a fluid-drop 
(nutfa), mingling (amshaj) , in order to try 
him: so We gave him (the gifts of) hearing 
and sight." (76:2). 

The mingled nutfa in this verse reveals the 
Quran miraculous nature. Nutfa, in Arabic, is a 
single small drop of water, but it was described 
here as (amshaj) , which means its structure 
consists of combined mixtures . This fits with the 
scientific finding, as the zygote is shaped as a 
drop, and is simultaneously a mixture of male 
fluid chromosomes and female ovum 
chromosomes. 

3. Both sexes determined by the 
sperm 

He has created both sexes, male and 
female from a drop of semen which has 
been ejected. (Qur'an, 53:45-46) 

Until fairly recently, it was thought that a baby's 
sex was determined by the mother's cells. Or at 
least, it was believed that the sex was 
determined by the male and female cells 
together. But, we are given different information 
in the Qur'an, where it is stated that masculinity 
or femininity is created out of "a drop of sperm 
which has been ejected. 

The developing disciplines of genetics and 
molecular biology have scientifically validated the 
accuracy of this information given by the Qur'an. 
It is now understood that sex is determined by 
the sperm cells from the male, and that the 
female has no role in this process. 2.Harcaatii 
makamee:- dhangala'aa walitti Dhugamaan,Nuti ilma namaa 

qormaatudhaaf nuxfaa walitti makame 
irraa isa uumne. Nama waa dhagahuu fi 
argus isa goone. (Qur'aana, 76:2) 

'Nuxfaa walitti makame' jedhamudhaan yaanni 
ayaata kana keessatti dubbatame haala 
Qur'aanaa isa ajaa'ibsiisaa ta'e nuuf 
addeessa.Afaan Arabaatiin 'Nuxfatin' 
jechuun.harca'a(xabii) bishaanii hanga ta'e 
jechuudha.Xabiin kunis, jecha Amshaaj' jedhuun 
addeeffamee jira. 'Amshaaj' jechuun, waan walitti 
makamaa ta'e jechuudha. Kunimmoo argannoo 
saayinsii ammayyaatiin walfudhata. Sababni 
isaas.sanyiin namaa kan uumamu 
kiroomozoomiin dhangala'aa dhiiraa fi 
kiroomozoomiin anqaaquu haadhaa walitti 
makamudhaan. 

3. saalli dhiiraa fi dhalaa lameenuu 
jissaa dhiiraatiin murtaa'a 

Inni (Rabbiin keessan) dhiiraa fi dhalaa 
jissaa (qaama dhiiraa irraa) futtaafamte 
irraa uumee jira. (Qur'aana, 53:45-46) 

Hanga yeroo dhihootti saalli daa'imaa kan 
murtaa'uun maashaa(seelii) haadhaatiin akka 
waan ta'eetti yaadamaa turee jira. Gama 
birootiin, saalli daa'imaa kan murtaa'u, yoo 
xiqqaate gamtaa seelii haadhaa fi abbaatiin akka 
waan ta'eetti yaadameera. Haa ta'u malee, 
Quraanni odeeffannoo adda ta'e, kennudhaan, 
dhiirummaan yookaan dhalummaan xabii jissaa 
dhiiraa isa futtaafamu irraa kan uumamu ta'uu 
isaa ifa taasiseera. 

Sirni barnootaa kan yeroo ammaa dagaagutti jiru 
kan 'Jenetiksi' fi 'Molikiyulaar bayoolojii' 
jedhamu, sirrummaa odeeffannoo Qur'aanaa 
irraa argamee kana mirkaneessee jira. Yeroo 32 ammaa.saalli daa'imaa seelii jissaa dhiiraatiin 
kan murtaa'uu fi adeemsa kana keessatti 
dhalaan gahee kan hin qabne ta'uun hubatamee 
jira. Fig 3. The Y chromosome carries characteristics of masculinity, while the X chromosome carries those 
of femininity. In the mother's egg, there is only the X chromosome, which determines female characteristics. In the semen from the father, there are sperms that include either X or Y 
chromosomes. Therefore, the sex of the baby depends on whether the sperm fertilising the egg 
contains an X or Y chromosome. In other words, as stated in the verse, the factor determining the sex 
of the baby is the semen, which comes from the father. This knowledge, which could not have been 
known at the time when the Qur'an was revealed, is evidence to the fact that the Qur'an is the Word 
of Allah. 
IIS I » 

I ■ I 1 

l % u n jut tit » 

IMAM »«« "XX Fakki 3. Kiroomozoomiin 'Y'jedhamu amala dhiirummaa yoo baatu kiroomozoomiin 'X'jedhamu 
immoo amala dhalummaa baata. Buuphaa haadhaa keessatti kiroomozoomii 'X'jedhamu kan saala 
dhalaa murteessu qofatu argama. Bisoo abbaa irraa bahu keessatti immoo, bisoo/jissaa(sanyii 
kormaa) kiroomozoomii 'X' yookaan 'Y'walitti qabatutu argama. Kanaaf, saalli daa'imaa kan 
bu'uureffatu, bisoon buuphaa gabbisu kiroomozoomii 'X' fi 'Y' qabaachuu fi dhabuu isaa irratti. Kana 
jechuun, akkuma aayata keessatti dubbatame, saala daa'imaa want! murteessu bisoo abbaa irraa 
dhufuudha. Beekumsi yeroo Qur'aanni buufamu hin jirre kun, Qur'aanni dubbii Rabbii ta'uu isaatiif 
ragaadha. None of this was known until the discovery of 
genes in the 20th century. Indeed, in many 
cultures, it was b determined by the female. That 
was why women were blamed when they gave 
birth to girls, elieved that a baby's sex was Hanga yeroo waa'een jiinsii jaarraa 20ffaa 
keessa irra gahameetti wanta kana irraa namni 
beeku hin turre. Ummanni kan amanaa ture, 
saala daa'imaa haadhatu murteessa kan jedhu 
waan ta'eef, dubartiin yoo intala deessu abbaan 
warraa isii komataa ture. 33 4.Mother womb with secure 
protection 

...then made him a drop in a secure 
receptacle.(Qur.l2:14) 

The description of the womb as 'a secure 
receptacle" indicates an important feature that 
has been better understood through modern 
science. (Allah knows the truth.) This place, 
where the embryo completes its 9 months of 
development is, as the verse tells us, 'a secure 
receptacle.' 

The word "mekiynin," translated as 'secure' 
above, also suggests such meanings as 
'unshakeable, sound, resolute, powerful, fixed 
and safely put in place.' The word "kararin" also 
means 'location, stability, permanence and place 
of settlement.' These words very wisely describe 
the womb as a sound and safe location. 

The mother's womb provides insulation against 
external agents, light and sound, and particularly 
protects the baby against shock and pressure. 
Located in the pelvic cavity, the womb is well 
protected by the thick and strong bones that 
surround'endometrium' on the inside, helping 
bear the weight of the embryo until the end of 
pregnancy. This structure made up of powerful 
muscles is ideally constructed for the baby's 
growth and development. During pregnancy, the 
ligaments attaching the bones in the region 
together become thicker and longer. These 
ligaments that attach the top of the womb to the 
strong pelvic bones make the womb strong and 
stable. 4. Qubsuma Gadaamessaa haadhaa 
isa sirritti tikfamaa ta'e 

...eegasii qabee sirritti sabatee eegame 
keessatti nuxfaa isa goone. 
(Qur'aana,12:14) 

Amalli gadaamessaa kan 'qabee tikfamaa' 
jedhamee ibsame haala daran barbaachisaa ta'e 
kan caalmatti saayinsii ammayyaatiin namaa 
galu u danda'u mul'isa. Bakki rimeenni guddina 
ji'a 9 keessatti xumuratu kun akkuma aayanni 
addeesse bakka akkaan tikfamaadha. 

Jechi 'Makiinin' jedhu kan 'tikfamaa' jedhamee 
hiikame kun hiikaa biroo kan akka 'kan hin 
sochoone, tasgabbaahaa(nageeffamaa),kan hin 
warraaqne, cimaa, kan haala gaariin bakka 
isaarratti teessifame' hiikaa jedhus ni qaba. Jechi 
'Qaraarin' jedhus 'bakka, sabannaa, dhaabannaa 
fi bakka qubsumaa' jechuudha. Jechoonni 
kunniin haala ogummaa cimaa qabuun 
gadaamessaan bakka akka gaaritti eegame ta'uu 
isaa ibsaniiru. 

Gadaamessi haadhaa daa'imaaf gidaara cimaa 
ta'udhaan wantoota alarraa miidhuu danda'an 
kan akka ifaa, sagalee fi keessumattuu 
shoorarkaa fi dhiibbaa ulfaatinaa irraa ittisa. 
Gadaamessi kan argamu holqa mudaammuddii 
keessatti yoo ta'ujafee yabbuu fi cimaa gama 
keessaatiin isa marseenis tikfamee jira. Haalli 
teessuma isaa kunis.ulfaatina rimaa hanga 
guyyaa dhalatuutti akka baadhachuu danda'u isa 
gargaara. Jaarmiyaan moorgaa cimaan ijaarame 
kun kan ijaarameef guddina daa'imaatiif. Yeroo 
ulfaa , moorgeenni lafee qaama gadaamessaa 
walitti hidhee qabu yabbuu fi jabaa ta'a. 
Moorgeenni gadaamessaa gama olaanuu fi lafee 
mudaamuddii walqabsiisu kun gadaamesiccha 
jabaa fi kan hin sochoone isa taasisa. 34 Pelvis and Ligaments. Rear View, Female 

Mudaammuddii fi 
'morgaalee 
dhalaa gara 
duubaatiin 

Fig. 4. The ligaments that tightly bind the bones together in the pelvic 
region can be seen. Fakkii 4. Fakkii kana irratti, moorgeenni lafee mudaammuddii 
jabeessee walitti qabu ni mul'ata. 
The embryo also has a source of the heat, water, 
oxygen and nutrients it needs during the course 
of its development. The mother's womb 
undergoes many changes that enhance its 
strength during pregnancy. 

The womb is thus able to increase 20 times in 
weight and 1,000 times in capacity without 
coming to any harm. 

All the information about embryology provided in 
the Qur'an is in full agreement with modern 
medicine. This information, which has emerged Rimeenni, madda guddinaaf isa barbaachisu kan 
akka hoo'aa, bishaanii, ooksijiinii fi soorataa 
gadaamessuma irraa argata.Gadaamessi 
haadhaa yeroo ulfaa jijijjiirama garaagaraa 
keessa darbudhaan jajjabinaaf haala mijaahaa 
uuma. 

Haala kanaan, gadaamessi yeroo ulfaa ulfaatina 
dacha 20 fi qabeentaa dacha 1,000 miidhaan 
tokko osoo irra hin geenne dabaluu ni danda'a. 
waa'ee xinxalaa rimaa ilaalchisee Odeeffannoon 
Quraanaan keenname cufti isaa saayinsii fayyaa 
ammayyaatiin guututti walfudhata. Odeeffannoon 35 through advanced technology, is one of the 
clearest proofs that the Qur'an is the revelation of 
our Lord , the Creator of all. tekinoolojii ammaatiin mul'ate kun Quraanni 
beekumsa Rabbii keenya kan waa cufa uume 
irraa kenname ta'uu isaatiif raga qulqulluudha. 5. Stages of embryo:- Alaqa, 
Mudghah, bones, flesh and nash'ah 

... then formed the drop into a clot and 
formed the clot into a lump and formed 
the lump into bones and clothed the bones 
in flesh; and then brought him into being 
as another creature. Blessed be Allah, the 
Best of Creators! (Surat al-Muminun, 12- 
14) 

a) . The "Alaqa "stage 

Alaqa, in Arabic, has three meanings: Leech, 
suspended thing and blood clot. All these 
meanings fit exactly with the reality of the human 
embryo after being implanted in the lining of 
uterus. 

i. A leech : 

In comparing a leech to an imbryo in the 
Alaqa stage.we find similarity between the 
two,as we can see in figure bellow. Also the 
embryo at this stage obtains nourishment 
from the blood of the mother.similar to the 
leech.which feeds on the blood of others. S.Sadarkaalee rimaa:-Alaqaa, 
Mudgaa, Lafeewwan, Foonii fi 
Nasha'aa. 

...eegasii nuxficha Alaqaa (dhiiga itite) 
goone; Alaqichas foon goone; foon sanas 
lafeewwanitti jijjiirre; lafeewwanis 
deebifnee foon itti uwwisne; sana booda 
uumaa biro gooneeti isa baafne. Warra 
waa uumu hundumayyuu caalaa kan ta'e 
Allaahan qulqullaahe. (Surat al- 
Mu'minuun, 12-14) 

a/Sadarkaa Alaqaa 

Alaqaan Afaan Arabaatiin hiikaa sadi qaba: 
Ulaan'ula, Wanta rarraafamee fi Dhiiga itite. 
Hiikaawwan sadanuu rimaa gidaara 
gadaamessaa keessatti bakka qabateen sirritti 
walfudhata. 

i. Ulaandhula: Akkuma fakkii armaan gadii irraa hubachuun 
danda'amutti, rimaa sadarkaa Alaqaatii fi 
Ulaan'ula yoo walbira qabnee ilaalle walfakkiin 
isaanii sirritti nuuf gala. Akkasumas, rimeenni 
sadarkaa Alaqaatti akkuma ulaan'ulli dhiiga 
namaa xuuxutti, dhiiga haadhaa xuuxudhaan 
soorata argata. 36 A. Human Embryu 

foiabiain — cu! edge o\ amnion 
i. Suspended thing 

The second meaning of the word Alaqa is 
'suspended thing.' This is what we can see in 
figure bellow.the suspension of the embryo 
during the Alaqa stage in the womb of the 
mother. ii.Waan rarraafame 

Hiikaan lammaffaan Alaqaa 'waan rarraafame' 
jechuudha. Fakkii armaan gadii irraa rimeenni 
sadarkaa Alaqaatti gadaamessaa haadhaa irratti 
kan rarra'ee mul'atu ta'uu argina. 
37 i. Clotted or coagulated blood. i. Dhiiga itite yookaan dhiiga yabbuu The third meaning of the word Alaqa is 'blood 
clot'. The external appearance of the embryo and 
its sacs during the Alaqa stage is similar to that 
of a blood clot. This can be seen in figure bellow. 
This is due to the presense of relatively large 
amount of blood present during the Alaqa stage. 
Also during this stage, the blood in the embryo 
does not circulate until the end of the third week. 
Thus, the embryo at this stage is like a clot of 
blood. Hiikaan sadaffaa Alaqaa.'dhiiga ititaa' jechuudha. 
Rimeenni fi korojoon isaa sadarkaa Alaqaatti 
duubarraan yoo ilaalan dhiiga itite fakkaata. 
Kanas fakkii armaan gadii irraa laaluun ni 
danda'ama. Kun kan ta'eef, sadarkaa alaqaatti 
rimeenni dhiiga hedduminaan waan qabuuf. 
Kanuma waliinis, waytii kanatti dhiigni rimaa 
keessaa hanga xumura torbaan sadaffaatti hin 
marmaaru. Haala kanaan , rimeenni sadarkaa 
Alaqaatti dhiiga ititeen wal fakkaata jechuudha. 
38 b). Mudgah(chewed-like lump of flesh) 

Mudgha in Arabic means the material chewed by 
teeth. This gives an accurate description of the 
embryonic stage as the embryo shape looks like 
a chewed material which constantly changes, 
with the appearance of somites bulges. The 
differences in these somites look like the "teeth 
imprints" over bread bite. The embryo turns and 
rolls in the cavity of the uterus as a piece of 
chewed material in the mouth. b)Mudghaa (kutaa foonii kan waan 
ilkaaniin alanfame fakkaatu) 

Afaan Arabaatiin 'Mudgaan' wanta ilkaaniin 
alanfame' jechuudha. Kun fakkaattii rimaa yeroo 
kanaa sirritti nuuf ibsa . Sababni isaas, rimeenni 
sadarkaa mudgaatti barrina dudda rimaa irratti 
mula'tuuf jecha wanta alanfame fakkaata. 
Garaagarummaan barrina kanneen keessatti 
mul'atus waraansa ilkaanii kan daabboo irratti 
mul'atu fakkaata. Rimeenni sadarkaa mudgaa, 
akka wanti nyaatamu afaan keessa 
garagaggalutti garaa gadaamessaa keessatti 
garagaggala. 
39 c) Formation of bones and the 
Wrapping of Muscles over the Bones 

Another important item of information provided in 
the verses of the Qur'an is the developmental 
stages of a human being in the mother's womb. It 
is stated in these verses that in the mother's 
womb, the bones develop first, and then the 
muscles form which wrap around them. 

Transformation from the mudgha form to the 
beginning of the skeleton form occurs in a very 
short period of time at the end of the 6 th week 
and the beginning of the 7 th week. This stage is 
characterized with the appearance of the 
skeleton which gives the embryo the human 
image. See the following microscopic image. c) Uumamsa lafeewwanii fi lafee irratti 
uffifamiinsa foonii 

Odeeffannoon barbaachisaan biro kan rimaa 
ilaalchisee Qur'aana keessatti kenname, tartiiba 
daa'imni garaa haadhaa keessatti guddatuuni. 
Kunis, tartiiba guddina rimaatti jalqaba kan 
guddatu lafee yoo ta'u, san booda foon lafetti 
uwwifama. 

Rimeenni mudgaa irraa gara lafeetti kan jijjiiramu 
yeroo gabaabduu xumura torbaan 6ffaa fi jalqaba 
torbaan 7ffaa gidduu jirtu keessatti yoo ta'u, 
yeroon kun kan lafeen uumamuudhaan rimeenni 
boca namaa itti godhatuudha. Fakkii armaan 
gadii ilaali. 
Fig 9 .The bones of the baby completing its development 
in the mother's womb are clothed with flesh during one 
particular stage exactly as stated in the Qur'an. 

Fakkii 9. Lafeen daa'imaa gadaamessaa haadhaa 
keessatti guddina xumurachudhaan sadarkaa yeroo 
murtaa'ee keessatti haaluma Quraanni dubbateen 
fooniin uwwifamti. Until very recently, embryologists assumed that 
the bones and muscles in an embryo developed 
at the same time. Yet, advanced microscopic 
research conducted by virtue of new 
technological developments has revealed that 
the revelation of the Qur'an is word for word 
correct. 

This event is described in a scientific publication 
titled Developing Human in the following words: Hanga yeroo dhihootti hayyoonni rimaa fi 
gadaamessaa lafee fi foon rimaa yeroma tokko 
kan uumamu itti fakkaata ture. Garuu, qorannoon 
maayikirooskoppii ammayyaatiin deeggarame 
beekomsi Quraanarraa kenname guutumaan 
guututti dhugaa ta'uu mirkaneessee jira. 

Dhugaan kun maxxanfama saayinsaawaa 
kitaaba The Developing Human' jedhu keessatti 
haala armaan gadiitiin ibsamee jira: 40 ... [T]he shape of the skeleton determines the 
general appearance of the embryo in the bones 
stage during the 7 th week; muscles do not 
develop at the same time but their development 
follows soon after. The muscles take their 
positions around the bones throughout the body 
and therefore clothe the bones. Thus, the 
muscles take their well known forms and 
structures... The stage of clothing with muscle 
occurs during the 8 th week... ...[B]ocni lafee fakkaattii waliigala rimaa 
sadarkaa lafee kan waytii torban 7ffaa ni 
murteessa. Moorgenni/foon yeroo tokko kan 
guddatu osoo hin taane akkuma lafeen 
guddatteen booda duukaa hordofa. Foon lafee 
guutuu irra caafamudhaan lafee uwwisa. Haala 
kanaan foon boca isaa beekamaa qabata. 
Sadarkaan lafeen fooniin itti uwwisamu torbaan 
saddeettaffaati. 
Fig 10. Many stages of a baby's development 

in the mother's womb are related in the 

Qur'an. As described in Surat al-Muminun 14, 

the cartilage of the embryo in the mother's 

womb ossifies first. Then these bones are 

covered with muscle cells. Allah describes 

this development with the verse: "... [We 

then] formed the lump into bones and clothed 

the bones in flesh." 

Fakkii 10.Akkuma Quraana keessatti 
dubbatame jalqaba garaa haadhaa keessatti 
qurqumtoo/lafeen rimaa ni guddata.Eegasii 
lafeen kun maashaa fooniitiin uwisama. Haala 
kana Rabbiin Quraana keesatti akkanatti 
ibsa:"Eegasii mudgaa lafee goonee lafee 
sanis fooniin uwwisne." 41 d) Nash'ah d) Nasha'aa By the end of the 8 th week, a new stage starts 
where important processes occur. The rate of 
developing accelerates compared with the 
previous one. The embryo transforms into another 
creature, as the sizes of head, body and limbs 
start to be balanced and regular between the 9 th 
and 12 th week. At the 10 th week, external genital 
organs appear, and the skeleton develops 
structure from soft cartilaginous to hard calcic 
bones at the 12 th week (Figure 16-a). Limbs and 
fingers are distinguished at the same week. The 
gender of the embryo is manifest with the clear 
appearance of genitalia. 

The weight of the embryo increases noticeably. 
Voluntary and involuntary muscles develop, and 
voluntary movements start in this stage. In the 
16th week (112 days) the foetus can grasp with 
his hands, kick, or even somersault (Figure 16-b). Xumura torbaan saddeetaffaatti sadarkaan haaraa 
kan raawwiin barbaachisaan itti adeemsifamu ni 
eegala. Sadarkaa gudinaa kan duraan darbeen 
walbira yoo qaban kan ammaa kun ni saffisa. 
Sadarkaa kanatti rimeenni uumama birootti 
jijjiirama. Sababni isaa, hangi mataa, qaamaa fi 
harkaa lukaa gidduu ji'a 9ffaa fi 12ffaatti 
walqixxaahee mul'ata waan ta'eef. Torbaan 
1 0ffaatti qaamni saalaa ifatti mul'ata; lafeenis 
qurqumtoo laaftuu irraa .torbaan lammaffaatti, 
gara lafee jabduutti guddata. (fakkii ilaali). 
Torbaanuma kanatti harkaa luttii fi qubbiinis ifatti 
mul'atan.qaamni saalaatis ifatti mul'achudhaan 
koornayinis beekama. 

Ulfaatinni rimaatis haala ifa ta'een ni dabala. 
Moorgaan ajajamaa fi kan hin ajajamnes ni 
guddata; sochiin ajajamaa ta'es yeroo kana 
keessa eegala. Torbaan 16ffaatti rimeenni 
harkaan waa qabachuu, gurguu, fi garagaggaluu 
eegala. (Fakkii ilaali) 42 

Fig 11-a).The 12 week ( around 84 days) 
the embryonic shape appears with sizes of 
head, body and limbs well formed, and 
fingers distinguished. (Nash'ah 'formation 
of another creature' 

Fakkii11-a). torbaan 12ffaatti bocni rimaa 
haala uunkaan mataa, qaamaa fi harkaa- 
lukaa adda bahee mul'atuun auddate iira. In this stage the organs and the systems become well 
prepared to function. The foetus is ready for life 
outside the womb starting from the 22 nd week to the 
26 th week (i.e., after the completion of the 6 th month of 
gestation), when the respiratory system is ready to 
function and the nervous system is able to adjust the 
temperature of foetus body. (Fig. 1 1 -b) The 1 6 in week (112 days) : 
13 cm tall embryo-eyebrows, 
eyelashes and fine hair appear. 
The foetus can grasp with his hands, 
kick, or even somersault, 
here the unborn baby is sucking his 
thumb ! 

Fakkii 11-b). Torbaan 16ffaatti rimaa cm 
13 dheeratu irratti nyaarri ijaa fi 
rifeensi haphiin ni mul'ata. Rimeenni 
yeroo kanatti harkaan waa qabuu fi 
garagaggaluu ni danda'a. Asitti, 
daa'imni harka isaa hodhutti jira Sadarkaa kanatti qaamaa fi sirnoonni qaamaa sirritti 
hojiif qophaahanii jiru. Torbaan 22ffaa irraa hanga 
26ffaatti (ji'a 6ffaa booda) sirni hargansuu hojiif waan 
qophaaheef akkasumas sirni narvii hoo'a qaama 
daa'imaa too'achuu waan danda'uuf, rimeenni 
jireenya gadaamessaan alaatiif haala xumuratee 
qophaaheera. The first sense to develop in a developing human 
embryo is hearing. The foetus can hear sounds after 
the 24th week. Subsequently, the sense of sight is 
developed and by the 28th week, the retina becomes 
sensitive to light. 

In this stage, no new system or organs are formed, 
and the uterus provides food and suitable environment 
for the foetus to thrive until the stage of labour. Miirri jalqabaa kan dursee rimaa irrati guddatu miira 
dhageeffannaati. Torbaan 24ffaa booda rimeenni 
sagalee dhagahuu ni danda'a. Kanatti aansudhaan, 
torbaan 28ffaatti miirri agartii kan guddatu yoo ta'u, 
hundeen agartii ifaadhaaf deebii kennuu eegalti. 
Sadarkaa kanatti sirni yookiin qaamni haarofni hin 
uumamu. Gadaamessi hanga daa'imni dhalatutti haala 
mijaahaa fi nyaata daa'imaaf dhiheessa. 43 6. Sequence in the development of 
faculties of hearing, sight,feeling 
and understanding 

It is HE WHO has created For you (the 
faculties of) Hearing, sight, feeling And 
understanding: little thanks It is ye 
give! - 23:78 

The above verses refer to a number of senses 
given to human beings by Allah. These are 
always referred in a specific order in the Qur'an: 
hearing, sight, feeling and understanding. 

In a paper published in the Journal of the Islamic 
Medical Association, Dr. Keith Moore states that 
during the development of the foetus, the eye 
begins to form after the inner ear has assumed 
its first form. He says the brain, the centre of 
feeling and understanding, begins its 
development after the ear and the eye. 7. Detemination of shapes features 
and destiny 

It is We Who determine. What an excellent 
Determiner! (Surat al-Mursalat, 20-23). 

Does man reckon he will be left to go on 
unchecked? Was he not a drop of 
ejaculated sperm, then a blood-clot which 
He created and shaped. (Surat Al-Qiyama, 
36-38) 

Imam Muslim narrated in his Sakili on the 
authority of Abdullah Bin Masoud that he said; 
"Allah's prophet - Mohammad (PBUH) - the 
truthful and trustworthy, told us; The creation oi 
each one oiijou is composed in the mothers womb 
in forty days, in that (creation) it turns into such a 
clot, then in that turns into such a mudgha and 
then Allah sends an angel and orders him to -write 
/our things, i.e., his provision, his age, and whether 
he will be o/the wretched or the blessed (in the 6.Uumamsa miirran dhageettii, 
argaa fi hubannaa qalbii:- 

(Miira) ittiin dhageettan, ittiin argitanii 
fi qalbii ittiin hubattanis kan isinii 
uume isuma. Isin immoo hangi isa 
galateeffattan baayy'ee xiqqoodha. - 
(Qur'aana 23:78) 

Aayanni armaa olii miira hedduu Rabbiin ilma 
namaatiif kenne irraa dubbata. Yeroma cufaa 
jarreen kunniin tartiiba murtaa'aa 
ta'een(dhageeffannaa, agartii, fi miira hubannaa 
jechudhaan) Quraana keessatti dubbataman. 

Barreeffama 'Journal of Islamic Medical 
Association' irratti maxxanfame keessatti, Dr. 
Keith Moore akkanajedhee jira: Hoggaa guddina 
rimaa, ijji eega gurri keessaa boca isaa qabate 
booda uumamuu jalqabdi. Sammuun wiirtuu 
miiraa fi hubannaa taate immoo gurraa fi ija 
booda guddina isii eegalti jedheera. 

7. Murtaa'ina bocaa, bifaa fi carraa 
du'aafijiruu:- 

(Dhimma waan uumamee cufa) kan 
murteessu nuyi. Waa murteessuurratti 
waa tolle! (Surat al-Mursalat, 20-23). 

Si, namni itti gaafatamummama malee 
dhiifama itti fakkaataa? Nuxfaa jissaa 
harcaafame irraa ta'e hin turree? Eegasii 
dhiiga ititaa ta'udhaan (sanirraa Rabbi 
isa)uumeeti (boca isaatis walqixxeessee) 
guute. (Suraa Qiyaamaa, 36-38) 

Imaam Musilim Sahiiha isaa keessatti Abdullaah 
ibni Mas uud irraa ahha gabaasetti; Abbaa 
dhugaatii f i dhugoomfamaa kan ta an , Ergamaan 
Rabbii-Muhammad(SAW), akkana jedhaniiru: 
Uumamni hunda keessaniuuuu guvjuaa afurtama 
keessatti gadaamessaa haadha teessanii keessatti 
walitti qabama. (Adeemsa uumama) sanii 44 Hereafter). Then the soul is breathed into him. 
Ana by Allah, a person among you (or a man) may 
do deeds ot the people oi the Fire till there is only 
a cubit or an arm~breadth distance between him 
and the Fire, but then that writing (which Allah 
has ordered the angel to write) precedes, and he 
does the deeds oi the people oi Paradise and 
enters it; and a man may do the deeds oi the 
people oi Paradise till there is only a cubit or two 
between him and Paradise, and then that writing 
precedes and he does the deeds oi the people oi 
the Fire and enters it. keessatti dliiiga ititatti jijjiirama; eegasii kutaa 
fooniitti jijjiirama; san booda Rabbiin Malakaa 
ergudliaan waa afur akka barreessu isa ajaja. 
Sunis:liiree isaa, umrii isaa, ii gajeelaa(nama 
jaimataa) ta uu ii jallataa(nama jaaimamii) ta uu 
isaati. San booda Ruuliiin itti afuufamti. Rakbitti 
in kakadlia, isin irraa namiii tokko, isaa ii ibidda 
jaaimamii giddutti ciqileeii(dliuiidliunmi) tokko 
qofa lianga liafutti liojii warra ibiddaa osoo 
liojjatu turuu ni dandaa. Eegasii, barreeffamni 
(duraan Rakbiin Malakaa barreessise) sun 
dursudliaan namiclii liojii warra jaimataa 
liojjatee (jaimatas) seena. Akkasumas, namiii 
tokko isaa fi jannata jiddutti ciqileen tokko 
vjookaan lama qofa lianga liaftutti liojii warra 
jaimataa liojjacliuu ni dandaa. eegasii, 
barreeffamni (duraan Rabbiin Malakaa 
barreessise) sun dursudliaan namiclii liojii warra 
ibiddaa liojjatee (jaannamiin) seena. 45 The secrets written in DNA [ The 
Databank of Life: DNA] 

Record in the Nucleus 

The human body's complete plan and project 
down to its minute technical detail is present in 
DNA, which is located in the nucleus of each cell. 
All the developmental phases of a human being 
in the mother's womb and after birth take place 
within the outlines of a predetermined program. 

Right at the phase of a newly fertilized egg cell in 
the mother's womb, all the characteristics we will 
bear in the future have been determined within a 
certain destiny and coded in our DNAs in an 
orderly fashion. All our characteristics, such as 
our height, skin colour, blood type, facial features 
that we will bear when we come to our thirtieth 
year are encoded in the nucleus of our inaugural 
cell thirty years nine months beforehand, starting 
from the moment of insemination. 

The body of information in DNA does not only 
determine the physical properties we have 
mentioned above; it also controls thousands of 
other operations and systems running in the cell 
and the body. For instance, even the highness, 
lowness, or normality of a person's blood 
pressure depends on the information stored in 
DNA. 

The Huge Encyclopedia in the 
Human Cell. 

The information stored in DNA must by no means 
be underestimated. Though hard to believe, in a 
single DNA molecule of a human being, there is 
enough information to fill exactly one million 
encyclopedia pages. Do consider it; exactly 
1,000,000 encyclopedia pages... This is to say 
that the nucleus of each cell contains so much 
information as to fill a one-million-page- 
encyclopedia, which is used to control the 
functions of the human body. To draw an 
analogy, we can state that even the 23-volume- Iciitii DNA keessatti galmeeffamu 
[Baankii odeeffannoo jireenyaarDN A] 

Galmeeffama nuukilasii seelii 

Sagantaan qaama ilma namaa guutuun, xiqqaa 
irraa hanga guddaatti DNA nukilasii(wiirtuu) seelii 
namaa keessa jiru cufa keessatti galmaahee 
argama. Guddinni namaa kan garaa 
gadaamessaa haadhaa keessatti adeemsifamuu 
fi kan eega dhalate boodas adeemsifamu hundi 
isaa sagantaa duraan murtaa'ee galmaa'e 
hordofeeti raawwata. 

Akkuma phuuphaan haadhaa fi sanyiin abbaa 
walitti makamee rimeenni gabbateen, fakkaattii fi 
haalaa fi amalli nuti fuulduratti qabaachuu 
dandeennu cufti isaa haala tartiiba isaatiin DNA 
keessatti galmaa'a. Fakkaattiin keenya kan akka 
dheerinnaa, bifa coraa qaamaa, akaakuu 
dhiigaa, akaakuun fuulaa kan nuti waggaa 
soddoma booda fakkaannu cufti isaanii 
jalqabuma seelii keessatti galmaahu 

Odeeffannoon DNA fakkaattii dhaaba qaamaa 
qofa hin murteessu; hojmaataa fi sirnoota 
kumaatamaan lakkaa'aman kan seelii fi qaama 
keenya keessatti raawwataman cufa too'ata. 
Fakkeenyaaf, olka'iinsa, gadi bu'iinsaa fi 
gidugaleessummaan dhiibbaa dhiiga namaa 
odeeffannoo DNA keessatti kuufame irratti 
hundaa'ee raawwata. 

Kuusaa beekomsaa seelii namaa 
keessatti. 

Odeeffannoon DNA keessatti kuufame waan 
akka salphatti ilaalamuu miti. Amantanis amanuu 
baattanis, Moolikiyulii DNA ilma namaa tokko 
keessatti odeeffannoo Fuula Insaayikiloopiidiyaa 
miiliyoona tokkoo guututu argama. Hubadhaa, 
fuula Insaayikiloopiidiyaa 1,000,000 

guutuu...Kana jechuun, nuukilasiin(wiirtuun) 
seelii mataa mataan, odeeffannoo raawwii 
qaama namaa too'atu kan hanga 46 Encyclopedia Britannica, one of the greatest 
encyclopedias of the world, has 25,000 pages. 
Therefore, before us lies an incredible picture. In 
a molecule found in a nucleus, which is far 
smaller than the microscopic cell wherein it is 
located, there exists a data warehouse 40 times 
bigger than the biggest encyclopedia of the world 
that includes millions of items of information. This 
means a 920-volume huge encyclopedia which is 
unique and has no equal in the world. Research 
puts it that this huge encyclopedia would be 
estimated to contain 5 billion different pieces of 
information. Were one piece of information 
present in human genes to be read every 
second, non-stop, around the clock, it would take 
100 years before the process was completed. If 
we imagine that the information in DNA were put 
in the form of a book, then, these books put on 
top of each other would reach 70 meters high. Insaayikiloopiidiyaa fuula miiliyoona tokko qabu 
hammata jechuudha. Fakkeenyaan ibsudhaaf, 
jildii 23 qabaachudhaan addunyaa irratti 
guddinaan beekamaa kan ta'e 

Insaayikilooppiidiyaan Biriitaanikaa, fuula 
25,000 qaba. Waan ajaa'ibaati! Kanarraa 
hubachuun akka danda'amutti, moolikiyuulii 
wiirtuu seelii kan seelii maayikirooskoppii malee 
hin mul'annee tokko keessatti man-kuusa 
odeeffannoo kan Insaayikilooppiidiyaa addunyaa 
harka 40 m aan caalutu argama jechuudha. Kana 
jechuun, Insaayikilooppiidiyaa jildii 920 kan 
fakkaataan isaa lafa irra hin jirre ta'a. Akka 
qorannoon mirkaneessutti, Insaayikilooppiidiyaan 
guddaan kun odeeffannoo garaagaraa kan 
biiliyoona shanitti herreegaman qabaachuu isaa 
tilmaamamee jira. Odeeffannoon giinsii namaa 
keessatti argamu tokko qofti sakandii cufa osoo 
adda hin kutin marsaa saa'aa 24 tti osoo kan 
dubbifamu ta'ee, dubbisanii osoo hin xumurre 
waggaan 100 xumurama. Odeeffannoon DNA 
keessatti galmaa'e bifa kitaabaatiin osoo taa'ee; 
jildiiwwan kitaabichaatis osoo walirraan 
tuulamanii dheerinni isaa meetira 70 olfagaata. 47 

Fig. 12. The information necessary to specify the design of all the species of 
organisms which have ever existed on the planet, a number of approximately one 
thousand million, could be held in a teaspoon and there would still be room left for 
all the information in every book ever written. 

Fakkii 12. Odeeffannoon sagantaa uumamtoota addunyaa kana irra jiraatan 
cuufaaf barbaachisu kan lakkoofsi isaa miiliyoona kuma dhibba tokkootti 
tilmaamamu mooqqaa/maankaa shaayii tokko irratti qabamuu ni danda'a 
Akkasuu ta'ee, bakki kitaabban addunyaa kan hanga ammaatti katabaman qabuu 
danda'u ni hafa. 
And also consider: While each one of the 100 
trillion cells in your body knows one million pages 
of information by heart, how many encyclopedia 
pages can you, as an intelligent and conscious 
human being, memorize in your entire life? 

Who told the Prophet Mohammad (PBUH) all 
these facts? It is Allah (Who told him), the Only 
One, the Subduer. Ammas mee xiinxalli: Seelonni qaama keetii kan 
tiriiliyoona 100 ta'an mataa mataan odeeffannoo 
fuula miiliyoona tokkoo ol ta'u yoo qomaan kan 
beekan ta'e, ati akka hayyuu dhala namaa 
tokkotti fuula Insaayikilooppiidiyaa meeqa 
jireenya kankee keessatti sammuutti qabattee 
jirta? 

Dhugaa kana cufa eenyutu Nabi Muhammadditti 
hime? Allaah, tokkicha harka kennachiisu san 
jedhi kaa! 48 8. Three Dark Stages of the Baby in 
the Womb 

... He creates you stage by stage in your 
mothers' wombs in threefold darkness. 
That is Allah, your Lord. Sovereignty is His. 
There is no god but Him. So what has made 
you deviate? (Qur'an, 39:6) 

In the Qur'an, it is related that man is created 
through a three-stage process in the mother's 
womb. 

The expression "fee thulumatin thalathin" 
translated into English as "a threefold darkness," 
indicates three dark regions involved during the 
development of the embryo. These are: 

The darkness of the abdomen 

The darkness of the womb 

The darkness of the placenta 

As we have seen, modern biology has revealed 
that the embryological development of the baby 
takes place in the manner revealed in the verse, 
in three dark regions. Moreover, advances in the 
science of embryology show that these regions 
consist of three layers each. 

The lateral abdominal wall comprises three 
layers: the external oblique, the internal oblique, 
and transverses abdominis muscles. 

Similarly, the wall of the womb also consists of 
three layers: the epimetrium, the myometrium 
and the endometrium. 

Similarly again, the placenta surrounding the 
embryo also consists of three layers: the amnion 
(the internal membrane around the fetus), the 
chorion (the middle amnion layer) and the 
decidua (outer amnion layer.) 8. Gadaamessa keessatti dukkana 
dachaa sadii kan daa'imni keessa 
jiraatu:- 

...Inni garaa haadha teessanii keessatti 
dachaa dukkana sadii keessatti isin uuma. 
Sun Allaah, Gooftaa keessani. Mootumni 
tan Isaati. Isa malee waaqni biroo hin jiru. 
Tolee, maaltu isin jallise ree? (Qur'aana, 
39:6) 

Quraana keessatti, namni gadaamessaa keessatti 
sadarkaa dukkanaa sadi keessatti uumamuun isaa 
himameejira. 

Jechi "fii zulumaatin salaasin" kan Afaan Oromootiin 
"Dukkana dacha sadii" jedhamee hiikame kutaalee 
dukkanaa kan yeroo guddina rimaa gadaamessaa 
keessaa agarsiisa. Isaanis: 

Dukkana garaa 

Dukkana gadaamessaa 

Dukkana hobbaatii 

Akkuma argine kana, naayolojiin ammayyaa guddinni 
rimaa haaluma quraanni dubbate kanaan dukkana 
sadii keessatti akka raawwatu mirkaneessee jira. 
Kanuma waliinis, beekomsi saayinsii 'Imbriyoolojii' 
akka agarsiisutti, dukkanni sadanuu mataa mataa 
isaaniitti dacha sadi akka qaban mirkanaahee jira. 

Gidaarri garaa gama keessaattiin dacha sadi qaba: 
Ekistarnaal oobliik, iintarnaal oobliik, fi traanisversi 
aabdoominiis masil. 

Haaluma walfakkaatuun, gidaarri gadaamessaatis 
dacha sadi qaba:eeppiimeetiriyam, mayoomeetiriyam, 
fi iindoomeetiriyam. 

Ammas akasuma, hobbaatiin rimaa marses dacha 
sadii qaba: aamniyoon(qola haphii rimaa marsee 
argamu), kooriyoon(dacha gidduu) fi 

disiiduwaa(dacha alarraan argamu). 49 9.The way for birth made easy 

Curse man for his ingratitude! From 
what thing did He create him? From a 
drop of sperm He created him and 
proportioned him. Then He eases the 
way for him. (Qur'an, 80:17-20) The foetus is fully formed at the end of the sixth 
month. The womb then enters the incubation 
period. All the baby's bodily organs and systems 
develop fully during that time, and the womb 
accelerates this growth by providing nourishment 
for the foetus. This period continues until the 
baby emerges from the mother's womb. 

The birth canal is normally very narrow and it is 
difficult for the foetus to pass through it. During 
birth, however, a number of physiological 
changes take place in the mother's body. These 
changes allow the foetus to move easily through 
the birth canal. Some of these changes include: 
the expansion of the joints in the pelvic bones in 
order to widen the birth canal, the relaxation of 
the muscles to further widen the canal and the 
lubrication of the canal with amniotic fluid. These 
pre-birth changes are described in one scientific 
source in these terms: 

As birth approaches, the amniotic fluid embarks 
on those activities that will be necessary to 
facilitate that birth. This fluid comprises sacs, 
which will enlarge the mouth of the womb, thus 
allowing the womb to assume the dimensions to 
allow the baby to pass. These sacs also prevent 
the foetus from being crushed in the womb 
during birth. Furthermore, when the sacs burst 
and release their fluid at the commencement of 
birth, the path to be taken by the foetus is both 
lubricated and sterilized. In this way, birth takes 
place easier and in a manner naturally free of 
germs. 

This series of occurrences is openly indicated in 
the verse of the Qur'an, "Then He eases the way 
for him." (Qur'an, 80:20) However, it has been 9.Karaan daa'imni ittiin dhalatu 
(dhalannaaf) mijaahaadha:- 

Namni haa abaaramu; maaltu Rabbitti 
amanuu isa dhoorge! Waan akkamii irraa 
Rabbi isa uume? Nuxfaa irraa isa 
uumudhaan (waa'ee isaa hundarr-atti) isa 
murteesse. (Qur'aana, 80:17-20) 

Xumura ji'a 6ffaatti rimeenni guutumaan guututti 
ni uumama. Kutaaleen qaamaa fi sirnoonni 
qaama daa'imaa cufti yeroo kanatti guututti 
guddatanii jiru. Gadaamessi haadhaatis nyaata 
barbaachisu dhiheessudhaan guddina rimaa 
saffisiisa. Haalli kun hanga guyyaa daa'imni 
dhalatuutti ittuma fufa. 

uumama isaatti, karaan daa'imni dhalatuun 
baay'ee dhiphaadha. Haa ta'u malee, yeroo 
daa'imni dhalatu qaama haadhaa irratti jijjiirama 
baay'etu raawwata. Jijjiiramni kunniinis daa'imni 
dhalatu haala salphaa ta'een karaa dahumsaa 
keessa akka darbu taasisa. Jijjiirama yeroo 
dahumsaa qaama irratti mul'atan keessaa 
muraasni: karaa daa'imaa bal'isudhaaf 
lafeewwan mudaammuddii keessaa adda 
bal'achuu, San caalaa karaa bal'isudhaaf, 
foon/moorgaan diddiriiruu fi karaan dahumsaa 
dhangala'aa hobbaatiitiin akka mucucaatu 
dibamuudha. Jijjiiramni dahumsa duraa kun 
barreeffama saayinsaawaa tokko keessatti haala 
kanaan ibsameejira: 

Yeroo dahumsi dhihaatu, dhangala'aan hobbaatii 
hojii dhalata daa'imaa saffisiisu raawwachuu 
irratti hirmaata. Dhangala'aan kunis qalqalloo 
afaan gadaamessaa bal'isuudhaan daa'ima akka 
baaftu taasisu ofirraa qaba. Qalqalloon kun 
daa'imni yeroo dhalatu garaa haadhaa keessatti 
akka hin basharaqne gargaara. Kanuma waliinis, 
yeroo dahumsi eegalu qalqalloon dhoohudhaan 
yoo dhangala'aa gadi lakkisu karaan daa'imni irra 
dhufu laffifamee mucucaata; jarmiileen daa'ima 
miidhuu danda'anis dhangala'aa hobbaatiitiin 50 possible today to determine these physiological qulqulleeffaman. Akkasitti, dahumsi haala 

changes-which Allah informed us of 1 ,400 years salphaa fi jarmiilee irra bilisa ta'een raawwata. 

ago-only with the use of a number of 

technological devices. Haalli H dahu ™aaf laaffifame kun Qur'aana 

keessatti, Eegasn karaa bahumsaa isaaf 
laaffifne" jechudhaan ibsamee jira. Haa ta'u 
malee, jijjiiramni qaamaa kan dahumsa 
laaffisudhaaf raawwatu kun waggaa 1,400 dura 
Rabbiin kan nuuf addeesse yoo ta'u, saayinsiin 
immoo meeshaa ammayyaatti fayyadamee har'a 
nutti himaajira. 51